Aktualności

Informacja o wyborze partnera — Działanie 5.1 Programy profilaktyczne: „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi”


W związku z naborem na part­nera ogłos­zonym dnia 27.12.2016 roku na stron­ie inter­ne­towej https://umed.pl/ogloszenie-o-naborze-partnerow-projektu/ decyzją Komisji Konkur­sowej infor­mu­je o zaprosze­niu do współpra­cy w formie part­nerst­wa przy przy­go­towa­niu i wspól­nej real­iza­cji pro­jek­tu w ramach konkur­su POWR.05.01.00-IP.05–00-0002/16, oś pri­o­ry­te­towa V Wspar­cie dla obszaru zdrowia, Dzi­ałanie 5.1 Pro­gramy pro­fi­lak­ty­czne: „Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów głowy i szyi”, finan­sowanego w ramach Pro­gra­mu  Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020 Sto­warzyszenia INCUS dla Wspiera­nia Oto­laryn­gologii Łódzkiej.

  • Opublikowano: 19 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP