Aktualności

InnoDiaCare: Your Summer School for Digital Innovation in Diabetes Care


Serdecznie zaprasza­my oso­by zain­tere­sowane tech­nolo­gia­mi cyfrowy­mi, lecze­niem chorób przewlekłych oraz roz­wo­jem przed­siębior­c­zoś­ci do udzi­ału w szkole let­niej Inn­oDi­aCare Sum­mer School.

Szczegółowe infor­ma­c­je

 

 

  • Opublikowano: 1 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP