Aktualności

InnoStars Award 2017 – konkurs na innowacje na wczesnym etapie rozwoju


Wspier­amy europe­jskie przed­sięwz­ię­cia w obszarze ochrony zdrowia, na wczes­nym etapie roz­wo­ju. Dos­to­su­jesz i rozwiniesz kon­cepcję biz­ne­sową w celu rozpoczę­cia włas­nej dzi­ałal­noś­ci lub utworzenia start-upu.

Do wygra­nia 37 000 Euro na rozwój pomysłu.

Korzyś­ci:
Opra­cow­anie i wal­i­dac­ja busi­ness planu pod okiem między­nar­o­dowych ekspertów
Zdoby­cie doświad­czenia w zakre­sie prezen­tacji przed inwest­ora­mi
Dostęp do unikalnych usług w kluc­zowych obszarach roz­wo­ju biz­ne­su
Net­work­ing na poziomie między­nar­o­dowym

Aplikuj do 30 kwiet­nia 2017!

Więcej na: https://static1.squarespace.com/static/5720bf8bb654f9a961710de7/t/58b45be93a04114d0c702d3a/1488215025911/InnoStars_Awards_2017_call_FINAL.pdf

  • Opublikowano: 7 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP