Aktualności

Innowacyjny zabieg w Klinice Elektrokardiologii – wszczepiono kardiostymulator bezelektrodowy


kardiostymulatorW dniu 14 czer­w­ca 2016r w Klin­ice Elek­trokar­di­ologii mieszczącej się w Cen­tral­nym Szpi­talu Klin­icznym Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 kierowanej przez prof. Jerzego Krzyszto­fa Wran­icza wyko­nano innowa­cyjny zabieg implan­tacji bezelek­trodowego rozruszni­ka ser­ca. Wyjątkowość tego urządzenia pole­ga na jego miniatur­owych gabary­tach (obję­toś­ci poniżej 1ml i masie poniżej 2g), co pozwala na wszczepi­e­nie go bezpośred­nio do ser­ca.

Rozrusznik bezelek­trodowy jest pon­ad dziesię­ciokrot­nie mniejszy od stan­dar­d­owych kar­diosty­mu­la­torów i nie wyma­ga stosowa­nia elek­trod przezżyl­nych. Moż­na go więc wszczepić pac­jen­tom, u których implan­tac­ja klasy­cznych rozruszników ser­ca jest niemożli­wa lub bard­zo ryzykow­na. Taka sytu­ac­ja miała właśnie miejsce u 71-let­niej łodzian­ki, która z powodu wielo­let­nich dial­iz ma niedrożne żyły podobo­jczykowe, przez które wprowadza się elek­trody stan­dar­d­owych rozruszników ser­ca.

Kar­diosty­mu­la­tor bezelek­trodowy firmy Medtron­ic o nazwie Micra wszczepił dr Krzysztof Kacz­marek w Pra­cowni Elek­trofizjologii kierowanej przez dr hab. Pawła Ptaszyńskiego. Zabieg prze­biegł bez powikłań, a pac­jen­t­ka czu­je się dobrze. Już za kil­ka dni będzie mogła opuś­cić szpi­tal. Klini­ka Elek­trokar­di­ologii jest czwartym ośrod­kiem w Polsce i pier­wszym w region­ie łódzkim, w którym wyko­nano taki zabieg.

 

  • Opublikowano: 16 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP