Aktualności

InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych


15 sty­cz­nia br., w rek­tora­cie Politech­ni­ki Łódzkiej, pod­pisana została umowa doty­czą­ca pro­jek­tu „InterChemMed – Inter­dyscy­pli­narne stu­dia dok­toranck­ie łódz­kich uczel­ni pub­licznych”.

W kon­sor­cjum uczest­niczyć będą: Politech­ni­ka Łódz­ka, jako lid­er, Uni­w­er­sytet Łódz­ki i Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, a dzisiejszą umowę pod­pisali rek­torzy: prof. Sła­womir Wiak, prof. Antoni Różal­s­ki oraz prof. Radzisław Kordek.

Na real­iza­cję nowa­torskiego ksz­tałce­nia dok­toran­tów, Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju przyz­nało uczel­niom  pon­ad 5 mil­ionów zło­tych. Pro­jekt połączy wiedzę z zakre­su kilku dyscy­plin: nauk tech­nicznych, chemicznych, medy­cznych oraz nauk zdrow­iu.

W ramach inic­jaty­wy na stu­dia zostanie przyję­tych czter­dzi­es­tu dok­toran­tów z czterech wydzi­ałów: Wydzi­ału Chemicznego PŁ, Wydzi­ału Chemii UŁ i Wydzi­ału Lekarskiego oraz Wydzi­ału Nauk Bio­m­e­dy­cznych i Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego UMed w Łodzi. Stu­dia rozpoczną się w październiku 2018 roku i potr­wa­ją cztery lata.

  • Opublikowano: 15 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP