Aktualności

Interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biopsychospołecznego modelu funkcjonowania człowieka w środowisku


Zachę­camy do zapoz­na­nia się z ofer­tą studiów dok­toranc­kich, które będą real­i­zowane w ramach pro­jek­tu pn. „Inter­dyscy­pli­narne stu­dia dok­toranck­ie w zakre­sie biopsy­chospołecznego mod­elu funkcjonowa­nia człowieka w środowisku” na Wydziale Lekarskim Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Celem pro­jek­tu jest zwięk­sze­nie jakoś­ci i efek­ty­wnoś­ci ksz­tałce­nia na stu­di­ach dok­toranc­kich real­i­zowanych na Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi poprzez real­iza­cję cztero­let­nich stacjonarnych inter­dyscy­pli­narnych studiów dok­toranc­kich dla 8 dok­toran­tów, w wyniku których posz­erzą oni swo­ją wiedzę na tem­at biopsy­chospołecznego mod­elu funkcjonowa­nia człowieka w środowisku.

Ter­min składa­nia doku­men­tów upły­wa 14 maja 2018 r.

Więcej infor­ma­cji dot. studiów 

Podanie o przyję­cie na stu­dia dok­toranck­ie

Kon­takt
Biuro Studiów Dok­toranc­kich
Klini­ka Reha­bil­i­tacji Medy­cznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
ul. Pomors­ka 251, 92–213 Łódź
tel. (42) 201 44 40

Anna Budzyńs­ka
e‑mail: anna.budzynska@umed.lodz.pl

mgr Agniesz­ka Zawadz­ka
tel. kom. 507815815
e‑mail: agnieszka.zawadzka@umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 3 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP