Aktualności

IV webinar PTBioch


MOLEKULARNE PODŁOŻE PATOFIZJOLOGII NOWOTWORÓW I TERAPII PRZECIWNOWOTWOROWYCH CZ.II

25 kwiet­nia 2024, on-line

Pro­gram:

13.00 – 13.05 — Prof. dr hab. n. med. Urszu­la Lewandows­ka, Otwar­cie

13.05 – 13.50 — Dr hab. n. med. Mar­iusz Hart­man

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Kat­e­dra Chemii i Bio­chemii Medy­cznej, Zakład Biologii Moleku­larnej Nowot­worów

Mod­u­lowanie akty­wnoś­ci białek z rodziny BCL‑2 jako potenc­jal­ny cel ter­apeu­ty­czny w czer­ni­aku wrażli­wym i opornym na leki ukierunk­owane moleku­larnie

Apop­toza jest kluc­zowym pro­ce­sem odpowiedzial­nym za utrzy­manie home­ostazy i zapew­ni­a­ją­cym stałą liczbę komórek w orga­nizmie. Zaburzenia mech­a­nizmów reg­u­lacji apop­tozy współ­to­warzyszą roz­wo­jowi wielu chorób, w tym nowot­worowych. Czer­ni­ak jest jed­nym z najbardziej złośli­wych nowot­worów, który wykazu­je wysoką oporność na leki prze­ci­wnowot­worowe, w tym leki ukierunk­owane moleku­larnie hamu­jące akty­wność ścież­ki syg­nałowej RAF/MEK/ERK istot­nej m.in. dla przeży­cia komórek. Jed­ną z przy­czyn niewrażli­woś­ci czer­ni­a­ka na dostęp­ne ter­apie jest wyso­ki poziom antyapop­to­ty­cznych białek z rodziny BCL‑2, których fizjo­log­iczny­mi inhibitora­mi są biał­ka zaw­ier­a­jące wyłącznie domenę BH3. Związ­ki naśladu­jące akty­wność białek z wyłącznie domeną BH3 (tzw. mime­ty­ki BH3) wykazu­ją akty­wność prze­ci­wnowot­worową w sko­jarze­niu z ter­apią celowaną. Wyma­ga to jed­nak wskaza­nia konkret­nych białek antyapop­to­ty­cznych, których hamowanie przez selek­ty­wne mime­ty­ki BH3 wzmoc­ni akty­wność proapop­to­ty­czną leków ukierunk­owanych moleku­larnie.

Pod­czas wykładu zostaną omówione mech­a­nizmy opornoś­ci na indukcję apop­tozy w komórkach czer­ni­a­ka oraz założe­nia tes­tu funkcjon­al­nego Dynam­ic BH3 Pro­fil­ing pozwala­jącego na ocenę stop­nia uwrażli­wia­nia komórek przez leki lub związ­ki o potenc­jale prze­ci­wnowot­worowym, a także wyni­ki badań doty­czące akty­wnoś­ci mime­tyków BH3 w komórkach czer­ni­a­ka.

13.55 – 14.40 — Dr n. med. Radosław Bednarek

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Kat­e­dra Nauk Bio­m­e­dy­cznych, Zakład Cyto­bi­ologii i Pro­teomi­ki

Białko ścisłych połączeń międzykomórkowych F11R/JAM‑A jako nowy cel ter­apeu­ty­czny w lecze­niu HER2-pozy­ty­wnego i potrójnie negaty­wnego raka pier­si

Rak pier­si jest najczęst­szym nowot­worem i główną przy­czyną śmier­ci spowodowanej rakiem wśród kobi­et na całym świecie. Jego lecze­nie częs­to bywa nieskuteczne. Wyni­ka to między inny­mi z powodu pow­stawa­nia prz­erzutów, a także ze wzglę­du na odporność na ter­apię celowaną w przy­pad­ku HER2-dodat­niego raka pier­si. Z drugiej strony lecze­nie potrójnie negaty­wnego raka pier­si ogranicza się najczęś­ciej do chemioter­apii ze wzglę­du na brak ekspresji trzech recep­torów stanow­ią­cych typowe cele ter­apeu­ty­czne, tj. ER, PR i HER2. Białko F11R/JAM‑A bierze udzi­ał w tworze­niu połączeń ścisłych pomiędzy komórka­mi śród­błon­ka i nabłon­ka, a pon­ad­to odgry­wa istot­ną rolę w inter­akc­jach leuko­cytów, płytek krwi oraz komórek nowot­worowych ze śród­błonkiem. Do wspom­ni­anych wyżej inter­akcji dochodzi na drodze homod­imeryza­cji cząsteczek F11R/JAM‑A obec­nych na powierzch­ni dwóch sąsiadu­ją­cych komórek. W trak­cie roz­wo­ju wielu rodza­jów nowot­worów zaob­ser­wowano istotne zmi­any poziomu ekspresji F11R/JAM‑A. Szczegól­nie dobrze udoku­men­towana jest rola biał­ka F11R/JAM‑A w pro­gresji raka pier­si, a także jego udzi­ał w pow­stawa­niu odpornoś­ci na ter­apię celowaną na HER2. Liczne doniesienia sugeru­ją również, że homod­imeryza­c­ja F11R/JAM‑A jest jed­nym z pier­wszych etapów metas­tazy.

Tem­atem wykładu będzie pep­tyd P4D, który bloku­je homod­imeryza­cję cząsteczek biał­ka F11R/JAM‑A. Zostaną zaprezen­towane wyni­ki badań wskazu­ją­cych, że P4D może hamować tworze­nie prz­erzutów w raku pier­si. Przed­staw­ione też będą plany ekspery­men­talne mające zwery­fikować skuteczność P4D w lecze­niu prz­erzutów w HER2-dodat­nim raku pier­si z odpornoś­cią na ter­apię celowaną anty-HER2 oraz w lecze­niu potrójnie negaty­wnego raka pier­si. Pod­sumowanie będzie zaw­ier­ać per­spek­ty­wy roz­wo­ju pep­ty­du P4D w kierunku opra­cow­a­nia leku hamu­jącego prz­erzu­ty w raku pier­si.

Link do rejes­tracji:

https://zoom.us/webinar/register/WN_1aEmIQgQRQ6TkT5MTXtxLQ

Serdecznie zaprasza­my

Zarząd Łódzkiego Odd­zi­ału PTBioch

  • Opublikowano: 15 kwietnia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP