Aktualności

IX Kongres Młodej Farmacji


KMF_logo

Stu­den­ci koor­dynu­ją­cy IX Kon­gres Młodej Far­ma­cji serdecznie zaprasza­ją wszys­t­kich chęt­nych do BEZPŁATNEGO udzi­ału w częś­ci eduka­cyjnej Kon­gre­su.

Kon­gres Młodej Far­ma­cji jest najważniejszym wydarze­niem Zespołu Sekcji Stu­denc­kich Pol­skiego Towarzyst­wa Far­ma­ceu­ty­cznego- Młodej Far­ma­cji (MF). Tem­atem tegorocznego Kon­gre­su jest „Far­ma­ceu­ta w Prze­myśle”.  Stu­den­ci z dziewię­ciu Uczel­ni Medy­cznych w Polsce przy­jadą do Łodzi, aby inte­grować się oraz wspól­nie zagłębi­ać nową wiedzę, związaną stricte z branżą far­ma­ceu­ty­czną, ale także by rozwi­jać swo­je umiejęt­noś­ci miękkie. Warsz­taty oraz wykłady poprowadzą spec­jal­iś­ci z branży far­ma­ceu­ty­cznej.

Miejsce wydarzenia: Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ul. Pomors­ka 251

Czas wydarzenia: 29.09–02.10.2016

Zain­tere­sowanych prosimy o wypełnie­nie tego for­mu­la­rza.

  • Opublikowano: 15 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP