Aktualności

IX Łódzkie Senioralia


Po raz kole­jny Umed weźmie udzi­ał w Łódz­kich Senio­rali­ach. Zaczy­namy już 13 maja na Rynku Man­u­fak­tu­ry, gdzie w naszej stre­fie będzie moż­na poz­nać szczegóły doty­czące pro­fi­lak­ty­ki raka pier­si, zmierzyć ciśnie­nie, sprawdz­ić swo­ją kondy­cję fizy­czną, poćwiczyć, doświad­czyć, jak to jest być osobą starszą, zakłada­jąc symu­la­tor starzenia, skon­sul­tować się z far­ma­ceu­ta­mi, a także poz­nać nas od strony pro­jek­tów i innowacji.

Pod­czas dwóch tygod­ni senio­ral­nych atrakcji zaprasza­my na wykłady i warsz­taty, które przy­go­towal­iśmy spec­jal­nie z myślą o świę­cie osób starszych w Łodzi:

 • 15 maja, godz. 14:00 – 15:30, Wykład: Cukrzy­ca — to co musisz wiedzieć.
  Zakład Bio­chemii Far­ma­ceu­ty­cznej i Diag­nos­ty­ki Moleku­larnej, prof. Ewa Bal­cer­czak;
  Zakład Pielęg­niarst­wa Zachowaw­czego, mgr Adri­an­na Maci­aszek-Tume
  Miejsce: Aula im. Pruszczyńskiego, Rek­torat UM, 2 p. al. Koś­ciusz­ki 4
  Zapisy pod nr tele­fonu: 426779127, w dni powszed­nie do godz. 15:00, licz­ba miejsc ogranic­zona
 • 16 maja, godz. 11:00 – 12:30, Wykład: Rośliny lecznicze i ich prak­ty­czne zas­tosowanie.
  Wykład połąc­zony ze spac­erem po Ogrodzie Botan­icznym, pod­czas którego uczest­ni­cy zostaną wprowadzeni w tajni­ki sztu­ki zielarskiej.
  prof. dr hab. n. farm. Emil­ia Andrze­jew­s­ka-Golec
  Miejsce: Ogród Botan­iczny, wejś­cie od ul. Krzemie­nieck­iej 36/38
  Zapisy: Bilet wstępu 6 zł, licz­ba miejsc ogranic­zona (20 os.); zapisy pod numerem 42 675 74 50,  42 272 50 20, w dni powszed­nie w godz. 10:00–14:00
 • 17 maja, godz. 10:00–11:00, Wykład: Skóra-od bari­ery skórnej do pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów.
  Zakład Psy­cho­der­ma­tologii
  Miejsce: Aula im. Pruszczyńskiego, Rek­torat UM, 2 p. al. Koś­ciusz­ki 4
  Zapisy pod nr tele­fonu: 426757309, w dni powszed­nie, w godz. 10:00–13:00; licz­na miejsc ogranic­zona
 • 17 maja, godz. 11:15 – 12:15, Zaję­cia teo­re­ty­czno — prak­ty­czne: Muzykoter­apia kreaty­w­na — twór­cza akty­wiz­a­c­ja seniorów.
  Zakład Psy­cho­der­ma­tologii
  Miejsce: Aula im. Pruszczyńskiego, Rek­torat UM, 2 p. al. Koś­ciusz­ki 4
  Zapisy pod nr tele­fonu: 426757309, w dni powszed­nie, w godz. 10:00–13:00; licz­na miejsc ogranic­zona
 • 18 maja, 9:00 – 10:30; Wykład: Gdy łóżko sta­je się całym światem.
  Pod­czas wykładu porus­zone zostaną zagad­nienia doty­czące pod­sta­wowych prob­lemów orga­ni­za­cji opie­ki nad osobą leżącą w środowisku domowym.
  Kierown­ik Zakładu Pielęg­niarst­wa Zachowaw­czego, prof. Ewa Borowiak
  Miejsce: Aula im. Pruszczyńskiego, Rek­torat UM, 2 p. al. Koś­ciusz­ki 4
  Zapisy pod numerem tele­fonu: 422725970, w dni powszed­nie do godz. 15:30; licz­ba miejsc ogranic­zona
 • 20 maja, godz. 10:00–12:00, Kon­sul­tac­je z far­ma­ceu­ta­mi. Czy praw­idłowo przyj­mu­jesz leki?
  Far­ma­ceu­ci odpowiedzą na pyta­nia z zakre­su bez­piecznej far­makoter­apii, praw­idłowego stosowa­nia
  Zakład Chemii Bion­ieor­gan­icznej, Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
  Miejsce: Wydzi­ał Far­ma­ceu­ty­czny Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 1, parter sala nr 4A i 4B
  Zapisy pod numerem tele­fonu: 42 6875106 w godz. 10.00–18.00; licz­ba miejsc ogranic­zona
 • 22 maja, godz. 11:00 – 12:30, Wykład: Rośliny lecznicze i ich prak­ty­czne zas­tosowanie.
  Wykład połąc­zony ze spac­erem po Ogrodzie Botan­icznym, pod­czas którego uczest­ni­cy zostaną wprowadzeni w tajni­ki sztu­ki zielarskiej.
  prof. dr hab. n. farm. Emil­ia Andrze­jew­s­ka-Golec
  Miejsce: Ogród Botan­iczny, wejś­cie od ul. Krzemie­nieck­iej 36/38
  Zapisy: Bilet wstępu 6 zł, licz­ba miejsc ogranic­zona (20 os.); zapisy pod numerem 42 675 74 50,  42 272 50 20, w dni powszed­nie w godz. 10:00–14:00
 • 22 maja, godz. 14:00 – 15:30,Wykład: Cukrzy­ca — to co musisz wiedzieć.
  Zakład Bio­chemii Far­ma­ceu­ty­cznej i Diag­nos­ty­ki Moleku­larnej, prof. Ewa Bal­cer­czak;
  Zakład Pielęg­niarst­wa Zachowaw­czego, mgr Adri­an­na Maci­aszek-Tume
  Miejsce: Aula im. Pruszczyńskiego, Rek­torat UM, 2 p. al. Koś­ciusz­ki 4
  Zapisy pod nr tele­fonu: 426779127, w dni powszed­nie do godz. 15:00, licz­ba miejsc ogranic­zona
 • 23 maja, godz. 14:00 – 15:30,Wykład: Gdy łóżko sta­je się całym światem.
  Pod­czas wykładu porus­zone zostaną zagad­nienia doty­czące pod­sta­wowych prob­lemów orga­ni­za­cji opie­ki nad osobą leżącą w środowisku domowym.
  Kierown­ik Zakładu Pielęg­niarst­wa Zachowaw­czego, prof. Ewa Borowiak
  Miejsce: Aula im. Pruszczyńskiego, Rek­torat UM, 2 p. al. Koś­ciusz­ki 4
  Zapisy pod numerem tele­fonu: 422725970, w dni powszed­nie do godz. 15:30; licz­ba miejsc ogranic­zona
 • 24 maja, 10:00–11:00, Wykład: Skóra-od bari­ery skórnej do pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów.
  Zakład Psy­cho­der­ma­tologii
  Miejsce: Aula im. Pruszczyńskiego, Rek­torat UM, 2 p. al. Koś­ciusz­ki 4
  Zapisy pod nr tele­fonu: 426757309, w dni powszed­nie, w godz. 10:00–13:00; licz­na miejsc ogranic­zona
 • 24 maja, godz. 11:15 – 12:15, Zaję­cia teo­re­ty­czno — prak­ty­czne: Muzykoter­apia kreaty­w­na — twór­cza akty­wiz­a­c­ja seniorów.
  Zakład Psy­cho­der­ma­tologii
  Miejsce: Aula im. Pruszczyńskiego, Rek­torat UM, 2 p. al. Koś­ciusz­ki 4
  Zapisy pod nr tele­fonu: 426757309, w dni powszed­nie, w godz. 10:00–13:00; licz­na miejsc ogranic­zona
 • 26 maja, godz. 8:50 – 10:20, Wykład: Cukrzy­ca i otyłość – naras­ta­jące prob­le­my zdrowotne.
  Klini­ka Chorób Wewnętrznych i Dia­betologii UM, prof. dr hab. n.med. Katarzy­na Cypryk
  Miejsce: Akademia Zdrowego Starzenia, Cen­trum Dydak­ty­czne UM, ul. Pomors­ka 251, s. 1.27
  Zapisy: wykład otwarty, bez koniecznoś­ci zapisów
 • 26 maja, godz. 10:30 – 12:00, Wykład: Lekarz pier­wszego kon­tak­tu — jak zmieni­ały się wiz­y­ty domowe i ambu­la­to­ryjne.
  Zakład His­torii Medy­cyny, Far­ma­cji i Medy­cyny Wojskowej UM, dr n.med. Maria Bie­gańs­ka-Płon­ka
  Miejsce: Akademia Zdrowego Starzenia, Cen­trum Dydak­ty­czne UM, ul. Pomors­ka 251, s. 1.27
  Zapisy: wykład otwarty, bez koniecznoś­ci zapisów

 

 • Opublikowano: 10 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP