Aktualności

Jesienny Piknik Naukowy pt. “Złowić raka w porę”


Dyrekc­ja Insty­tu­tu Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki w Łodzi, ma zaszczyt zaprosić wszys­t­kich zain­tere­sowanych, w szczegól­noś­ci młodych naukow­ców i dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi do wzię­cia udzi­ału w Jesi­en­nym Pikniku Naukowym pt. „Złow­ić raka w porę”, który odbędzie się w dni­ach: 28–29 listopa­da br. w godz. 10:00–15:30 w Auli Paw­ilonu Gineko­log­iczno-Położniczego Insty­tu­tu “Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki”.

Jesi­en­ny Piknik Naukowy dedykowany jest zarówno środowisku naukowe­mu, jak również wszys­tkim Kobi­etom i ich Rodzi­nom. Wydarze­nie ma na celu pop­u­laryza­cję wyników badań naukowych z obszaru nowot­worów u kobi­et, a także upowszech­nie­nie prak­ty­cznych infor­ma­cji istot­nych dla tej grupy pac­jen­tów i ich blis­kich. Oprócz wykładów i dyskusji w pro­gramie przewidziano również dwa wydarzenia towarzyszące: warsz­taty dla naukow­ców oraz wys­tawę anglo­języ­cznych książek naukowych.  Jesi­en­ny Piknik Naukowy “Złow­ić raka w porę” orga­ni­zowany w ramach I Fes­ti­walu Nau­ki ICZMP 2016, finan­sowany jest ze środ­ków Min­is­tra Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego przez­nac­zonych na dzi­ałal­ność upowszech­ni­a­jącą naukę.

Udzi­ał w wydarze­niu jest bezpłat­ny i możli­wy dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych, szczegól­nie Młodych Naukow­ców.

Zobacz pro­gram…

Serdecznie zaprasza­my!

plakat-piknik-naukowy

  • Opublikowano: 23 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP