Aktualności

Jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomów — rocznik 1970


Kole­jny, trze­ci już w tym roku aka­demickim, zjazd absol­wen­tów Akademii Medy­cznej oraz Wojskowej Akademii Medy­cznej odbył się w murach Pałacu Poz­nańskiego.

Sala Lus­trzana goś­ciła lekarzy, którzy w 1970 r. ode­brali dyplomy, a dziś spotkali się by wspól­nie ucz­cić pięćdziesię­ci­ole­cie uzyska­nia dyplo­mu.

Uczest­ników wydarzenia przy­witał – prof. Janusz Piekars­ki, Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Studnic­kich, prof. Jacek Rożniec­ki, Prodziekan ds. Ksz­tałce­nia na Wydziale Lekarskim oraz dr Han­na Kołodziej-Maciejew­s­ka, Prezes Sto­warzyszenia Absol­wen­tów.

Uczest­ni­cy zjaz­du ode­brali rep­li­ki dyplomów, na pamiątkę ukończenia studiów.

Wspól­nie spęd­zony czas okazał się wyjątkowy. Nie zabrakło wzruszeń, które przyniosły wspom­nienia sprzed lat. Obok dyskusji o obec­nej sytu­acji Uczel­ni, zmi­anach w ksz­tałce­niu medyków czy bieżą­cych prob­lemach służ­by zdrowia, to oso­biste his­to­rie uczest­ników zjaz­du, o tym jak potoczyło się ich życie zawodowe i pry­watne okaza­ły się grać pier­wsze skrzypce.

  • Opublikowano: 20 października 2021
Podziel się na:
Tagi: ,
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP