Aktualności

Jubileusz 60-lecia i 50-lecia ukończenia studiów


Absol­wen­ci Wydzi­ału Lekarskiego Akademii Medy­cznej i Fakul­te­tu Medy­cznego WAM, spotkali się w czer­w­cu w naszym mieś­cie, by ucz­cić jubileusz 60-lecia i 50-lecia ukończenia studiów.

Wydarzenia zostały objęte patronatem Prezy­den­ta Mias­ta Łodzi, Pani Han­ny Zdanowskiej, a zaszczyt prze­wod­niczenia spotkan­iom przy­padł w udziale Rek­torowi Uczel­ni, prof. Radzisła­wowi Kord­kowi.

Obok ofic­jal­nych wys­tąpień, pamiątkowych dyplomów i odz­naczeń, zjazdy były przede wszys­tkim okazją do przy­woła­nia wspom­nień. Poz­woliły choć na chwilę wró­cić do dawnych lat studiów i skon­fron­tować młodzieńcze marzenia jubi­latów z tym, co przyniosło życie.

  • Opublikowano: 30 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP