Aktualności

Jubileusz Uniwersyteckiego Szpitala im. WAM — CSW. Uroczyste odsłonięcie Pomnika Katyńskiego.


23 wrześ­nia odbyły się uroczyste obchody 80-lecia Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la Klin­icznego im. Wojskowej Akademii Medy­cznej – Cen­tral­nego Szpi­ta­la Weter­anów. Pod­czas uroczys­toś­ci dr Wiesław Chudzik – dyrek­tor szpi­ta­la przy­pom­ni­ał his­torię placów­ki i przed­staw­ił plany jej roz­wo­ju. Jubileusz był także okazją do uhonorowa­nia zasłużonych pra­cown­ików szpi­ta­la.

Jed­nym z ważniejszych punk­tów uroczystych obchodów było odsłonię­cie Pom­ni­ka Katyńskiego. Pom­nik ten, upamięt­ni­a­ją­cy lekarzy i kadrę szpi­ta­la zamor­dowanych w Katyniu i Charkowie w 1940 roku, stanął na dziedz­ińcu szpi­ta­la, przy ul. Żerom­skiego.

Pod­czas uroczys­toś­ci uczel­nię reprezen­towali Rek­tor – prof. Radzisław Kordek oraz Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą – prof. Lucy­na Woź­ni­ak.

Szpi­tal im. WAM to obec­nie jeden z trzech szpi­tali klin­icznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, w którym ksz­tałceni są m.in. przys­zli lekarzy wojskowej służ­by zdrowia.

Serdecznie grat­u­lu­je­my jubileuszu, a w kole­jnych lat­ach życzymy wielu sukcesów!

  • Opublikowano: 29 września 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP