Aktualności

KARDIOREUMA – 25 lat razem!


Szanowni Państ­wo,

Rok  2023 jest dla Klini­ki Kar­di­ologii i Reuma­tologii Dziecięcej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi szczegól­ny, gdyż obchodz­imy Sre­brny Jubileusz ist­nienia jako jed­nos­t­ka naszej Uczel­ni.

Te wspólne 25 lat funkcjonowa­nia kar­di­ologii i reuma­tologii w obszarze pedi­atrii  wyda­je nam się uza­sad­nioną przesłanką do orga­ni­za­cji kon­fer­encji, która będzie pod­sumowaniem zdoby­czy tych dwóch spec­jal­noś­ci w okre­sie ostat­niego ćwierćwiecza. Do udzi­ału w charak­terze goś­ci i wykład­ow­ców zaprasza­my uznane auto­ry­te­ty w dziedzinie kar­di­ologii i reuma­tologii z kra­ju i naszego rodzin­nego mias­ta- Łodzi. Mamy nadzieję, że ten inter­dyscy­pli­narny i niecodzi­en­ny zestaw wykładów z kar­dioreumy będzie intere­su­jącą propozy­cją zarówno dla osób zain­tere­sowanych tymi spec­jal­noś­ci­a­mi, jak i pedi­atrów. W trak­cie naszej 2‑dniowej kon­fer­encji  postaramy się dostar­czyć Państ­wu zarówno wielu ciekawych doz­nań naukowych jak i możli­woś­ci poz­na­nia nowych osób, z który­mi doty­chczas nie było sposob­noś­ci się bezpośred­nio spotkać. Rezy­den­ci naszej Klini­ki postara­ją się aby to również był czas pełen niespodzianek i nieoczy­wistych punk­tów pro­gra­mu.

Gorą­co zachę­cam do udzi­ału w naszym Jubileuszu, świę­tu­j­cie Państ­wo z nami!

Do zobaczenia w ser­cu indus­tri­al­nej Łodzi 19–20 maja, The Loom Hotel!

Prof. Elż­bi­eta Smolews­kaKierown­ik Klini­ki Kar­di­ologii i Reuma­tologii DziecięcejUni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI

  • Opublikowano: 10 maja 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP