Aktualności

Klaster Żyjmy Zdrowiej stał się faktem!


W dniu 16 październi­ka 2015 r. w Cen­trum Dydak­ty­cznym  w Łodzi odbyło się uroczyste pod­pisa­nia porozu­mienia grupy inic­jaty­wnej Klas­tra Żyjmy Zdrowiej. Głównym celem współpra­cy 15 part­nerów, wśród których znalazły się: UM w Łodzi, Uni­w­er­sytet Łódz­ki, Politech­ni­ka Łódz­ka, Insty­tut Ogrod­nict­wa w Skierniewicach, Insty­tut Medy­cyny Pra­cy w Łodzi, Insty­tut Cen­trum Zdrowia Mat­ki Pol­ki, Cen­trum Pro­mowanie Zrównoważonego Sty­lu Życia  Insty­tut Świadomego Roz­wo­ju S.C., NZOZ Bio­mol-Med Sp z o.o., Mul­ti­med­ical Sys­tem Sp. z o.o., Fun­dac­ja Firmy Rodzinne, IFOTAM Sp. z o.o., Delia Cos­met­ics Sp. z o.o., Sto­warzysze­nie Eduka­cyjne Cen­trum Inte­gracji Między­pokole­niowej Hipokamp, Fun­dac­ja 2035, Colum­na Med­ica Sp. z o.o., jest real­iza­c­ja wspól­nych dzi­ałań zmierza­ją­cych do roz­wo­ju tech­nologii i usług w obszarze akty­wnego życia i zdrowego starzenia się. Do pro­ponowanych celów szczegółowych dzi­ała­nia Klas­tra zal­icza­my:

  1. Tworze­nie sieci współpra­cy pozwala­jącej na efek­ty­wne wyko­rzys­tanie potenc­jału naukowego regionu i gospo­dar­czego przed­siębiorstw, członków Klas­tra.
  2. Utworze­nie sieci ośrod­ków zdrowego życia i akty­wnego starzenia
  3. Pro­mowanie zdrowego i akty­wnego sty­lu życia
  4. Prowadze­nie badań i upowszech­ni­an­ie wyników w zakre­sie eko­nom­iczno-społecznych uwarunk­owań akty­wnego życia i zdrowego starzenia. Pro­mowanie form współpra­cy i inte­gracji między­pokole­niowej w obszarze kul­tu­ry i oświaty na rzecz akty­wnego życia i zdrowego starzenia.
  5. Edukację i pro­mocję prozdrowot­ną
  6. Prowadze­nie badań i rozwój tech­nologii wspo­ma­ga­ją­cych we współpra­cy z Nar­o­dowym Cen­trum Akty­wnego Życia i Zdrowego Starzenia
  7. Współpracę z sieci­a­mi między­nar­o­dowy­mi, w tym EIT Health

Pod­czas wydarzenia Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi reprezen­towali: prof. Lucy­na Woź­ni­ak oraz dr hab. Jakub Fich­na.
Wojew­ództ­wo Łódzkie i mias­to Łódź loku­ją się w czołów­ce pol­s­kich regionów z najbardziej nieko­rzyst­ny­mi ter­e­na­mi epi­demi­o­log­iczny­mi, społeczno-eko­nom­iczny­mi i demograficzny­mi. Dla przykładu, śred­nia dłu­gość życia mężczyzn w naszym wojew­ództwie jest najkrót­sza w Polsce. Sytu­ac­ja demograficz­na jest jed­ną z najbardziej skom­p­likowanych w kra­ju: w Łódzkiem notu­je się jeden z najniższych udzi­ałów lud­noś­ci w wieku 0–14 lat oraz najwyższy udzi­ał lud­noś­ci w wieku powyżej 65. roku życia. Zdrowie stanowi kluc­zowy ele­ment dla roz­wo­ju społeczno-gospo­dar­czego i właś­ci­wej demografii. Konieczne jest zatem upowszech­nie­nie wzor­ców akty­wnego i zrównoważonego sty­lu życia oraz rozwinię­cie powszech­nej kam­panii eduka­cyjnej.

  • Opublikowano: 21 października 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP