Tag: webinarium

Robot w Ochronie Zdrowia. Webinar z twórcą robotów.

  • 9 marca 2022

Zaprasza­my na spotkanie z twór­cą robot­ów Michałem Waw­iórko. Pan Michał zaj­mu­je się budowaniem bard­zo niety­powych robot­ów, których zadaniem jest wykony­wanie naj­cięższych zadań, zaj­mu­ją­cych najwięcej cza­su.

Robo­ty Wiz­link ułatwia­ją pracę biurową — real­izu­ją najnud­niejsze zada­nia, ale że się nimi nie nudzą to robią to z wielkim skupi­e­niem i należytą staran­noś­cią, nie robią przy tym błędów.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP