Aktualności

Kolejna edycja “Zasmakuj Studiowania w Łodzi”


W min­iony week­end odbyła się pier­wsza w tym roku edy­c­ja akcji “Zas­makuj stu­diowa­nia w Łodzi”. Pro­jekt ten, to cykl wydarzeń zachę­ca­ją­cych do stu­diowa­nia w Łodzi, pod­czas których uczniowie najlep­szych szkół śred­nich z wojew­ództ­wa łódzkiego mogą oso­biś­cie sprawdz­ić i poczuć jak studi­u­je się w Łodzi.

30 najlep­szych uczniowie z klas bio­log­iczno-chemicznych z I LO im. Bolesława Chro­brego w Piotrkowie Try­bunal­skim oraz I LO im. Gen. Jana Hen­ry­ka Dąbrowskiego w Kut­nie w ramach akcji zwiedz­iło trzy łódzkie uczel­nie: Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Uni­w­er­sytet Łódz­ki oraz Politech­nikę Łódzką. Wydarze­nie rozpoczęło się w najnowszym kom­plek­sie lab­o­ra­to­ryjnym na Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, gdzie młodzież pow­itał gospo­darz MOL­e­co­LABu prof. Ireneusz Majsterek oraz prof. Tomasz Kost­ka — Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia.

Tem­atem prze­wod­nim tegorocznej edy­cji było “Life Sci­ence”.

Zas­makuj stu­diowa­nia w Łodzi to cykl wydarzeń orga­ni­zowanych przez Urząd Mias­ta Łodzi, zachę­ca­ją­cych do pode­j­mowa­nia studiów na łódz­kich uczel­ni­ach, pod­czas których uczniowie najlep­szych szkół śred­nich z wojew­ództ­wa łódzkiego, mogą przez chwilę poczuć się stu­den­ta­mi. Pod­czas 3‑dniowej wyciecz­ki do Łodzi młodzi ludzie uczest­niczą w zaję­ci­ach tem­aty­cznych związanych z ich zain­tere­sowa­ni­a­mi – na uczel­ni­ach oraz w fir­ma­ch. W ramach akcji Zas­makuj stu­diowa­nia w Łodzi orga­ni­zowane są też poby­ty dla dyrek­torów szkół, nauczy­cieli oraz ped­a­gogów.

  • Opublikowano: 14 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP