Aktualności

KOLEJNY NABÓR PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Pro­jekt „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi”  nr POWR.05.01.00–00-0011/16 współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020

 

KOLEJNY NABÓR PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROJEKTU „ŁÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI” NR POWR.05.01.00–00-0011/16

Szanowni Państ­wo!

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi w dniu 20.10.2017 r. ogłosił kole­jny nabór Placówek Pod­sta­wowej Opie­ki Zdrowot­nej do współpra­cy w ramach pro­jek­tu „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi” nr POWR.05.01.00–00-0011/16 w zakre­sie udziela­nia świad­czeń medy­cznych pac­jen­tom zak­wal­i­fikowanym do udzi­ału w pro­jek­cie oraz udzi­ału per­son­elu medy­cznego placówek POZ w szkole­ni­ach orga­ni­zowanych w ramach pro­jek­tu.

Nabór ofert trwa od 20.10.2017 r. do 13.11.2017 r. do godz. 14.00.

Pełną treść ogłoszenia wraz z załącznika­mi zna­jdą Państ­wo w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej w zakład­ce Zamówienia pub­liczne – Zamówienia na usłu­gi społeczne i inne szczególne usłu­gi oraz na stron­ie dedykowanej pro­jek­towi pod adresem https://profilaktyka.umed.pl/

 

  • Opublikowano: 20 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP