Aktualności

Koło Naukowe Prawa Medycznego Wydziału Prawa i Administracji UŁ


logo-kolo

Szanowni Państ­wo,

uprze­jmie infor­mu­je­my, że od roku aka­demick­iego 2016/2017 rozpoczy­na dzi­ałal­ność Koło Naukowe Prawa Medy­cznego Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, zna­j­du­jące się pod opieką prof. nadzw. dr hab. R Kubi­a­ka.

Serdecznie zaprasza­my na spotkanie inau­gu­ra­cyjne koła, które odbędzie się w dn. 25.10.2016 r. o godzinie 16.30, w sali 3.63 na Wydziale Prawa i Admin­is­tracji Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego – ul. Dok­to­ra Ste­fana Kop­cińskiego 8/12.

Koło będzie zaj­mowało się tem­atyką prawa, medy­cyny, prawa medy­cznego, ety­ki.

Więcej infor­ma­cji na face­booku koła oraz stron­ie inter­ne­towej – http://knpmwpiaul.blox.pl/

  • Opublikowano: 5 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP