Aktualności

Komercjalizacja projektów naukowych life sciences


„Komer­c­jal­iza­c­ja pro­jek­tów naukowych life sci­ences” – pod takim hasłem spo­tykamy się 13 czer­w­ca 2024 roku o 11:00 w nowoczes­nej przestrzeni Medi­Hub Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.  

Naszym celem jest inspirac­ja i zachę­canie naukow­ców, stu­den­tów i dok­toran­tów tworzą­cych innowac­je w branży life sci­ence do ich komer­c­jal­iza­cji, do  przek­sz­tał­ca­nia odkryć naukowych
w innowa­cyjne pro­duk­ty i usłu­gi na rynku poprzez pokazanie możli­woś­ci i dobrych prak­tyk. Chce­my także umożli­wić wymi­anę myśli i doświad­czeń pomiędzy światem nau­ki i światem biz­ne­su – zaprasza­my zatem również przed­staw­icieli cen­trów trans­feru tech­nologii oraz firm z branży life sci­ences. 

Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia są: 

  • Cube Labs – ven­ture builder wywodzą­cy się z Włoch, ale dzi­ała­ją­cy już na poziomie europe­jskim, którego celem jest wypełnieni luki pomiędzy pro­jek­ta­mi wywodzą­cy­mi się z najlep­szych uczel­ni, a rynkiem bio-tech i med-tech. Cube Labs budu­je nowe firmy w opar­ciu o wyni­ki prac B+R oraz umożli­wia innowac­je w celu przek­sz­tałce­nia pio­nier­skiej nau­ki w rozwiąza­nia z zakre­su opie­ki zdrowot­nej. 
  • Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi — jed­na z najwięk­szych uczel­ni medy­cznych w Polsce, która ksz­tał­ci przyszłych lekarzy i spec­jal­istów z dziedzin medy­cznych i okołom­e­dy­cznych, prowadzi bada­nia naukowe, prace roz­wo­jowe, a także świad­czy usłu­gi badaw­cze. Z powodze­niem też komer­c­jal­izu­je wyni­ki prac B+R poprzez Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii. 

Wydarze­nie zaczniemy od wstąpi­enia na tem­at tego, jak rozwi­jać, chronić i komer­c­jal­i­zować tech­nolo­gie lekowe. Następ­nie orga­ni­za­torzy wydarzenia zaprezen­tu­ją swo­je sposo­by na komer­c­jal­iza­cję pro­jek­tów naukowych life sci­ences, a przed­staw­iciel­ka Big Pharmy opowie czy współpra­ca świa­ta nau­ki i biz­ne­su far­ma­ceu­ty­cznego jest w ogóle możli­wa. Poruszymy także tem­at cer­ty­fikacji i komer­c­jal­iza­cji wyrobów medy­cznych. Nie zabraknie również wys­tąpień i dyskusji prak­tyków – lekarzy i naukow­ców, którzy opowiedzą o włas­nych doświad­czeni­ach związanych z komer­c­jal­iza­cją. A na koniec pyszny lunch i czas na net­work­ing. 

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w wydarze­niu! 

Zare­jestruj się TUTAJ

 

  • Opublikowano: 28 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP