Aktualności

Bezpłatne warsztaty: Komunikacja i zasady współpracy w międzynarodowym środowisku naukowym


Szanowni Państ­wo,

Region­al­ny Punkt Kon­tak­towy Pro­gramów Badaw­czych UE Wojew­ództ­wa Łódzkiego oraz Sto­warzysze­nie Roz­wo­ju Kari­er Dok­toran­tów i Dok­torów PolDoc zaprasza na bezpłatne warsz­taty:

Komu­nikac­ja i zasady współpra­cy w między­nar­o­dowym środowisku naukowym

Celem warsz­tatu jest tren­ing umiejęt­noś­ci umożli­wia­ją­cych efek­ty­wną komu­nikację z osoba­mi odmi­en­ny­mi kul­tur­owo w środowisku aka­demickim (pra­ca w między­nar­o­dowym zes­pole badaw­czym; real­iza­c­ja pro­jek­tu, który zakła­da wyjazd do kra­ju znacznie różniącego się kul­tur­owo; kon­tak­ty ze stu­den­ta­mi zagraniczny­mi, itp.). Uczest­ni­cy będą mogli zapoz­nać się z poję­ciem kom­pe­tencji międzykul­tur­owej i zrozu­mieć, jaki zakres wiedzy i umiejęt­noś­ci skła­da się na taką kom­pe­tencję. Prze­jdą m.in. krót­ki tren­ing racjon­al­nego pode­jś­cia do sytu­acji odmi­en­nych kul­tur­owo i przeanal­izu­ją międzykul­tur­owe incy­den­ty kry­ty­czne korzys­ta­jąc z najważniejszych teorii doty­czą­cych różnych wymi­arów kul­tu­ry. Ostat­nim punk­tem warsz­tatu będzie wypra­cow­anie ogól­nej strate­gii zapo­b­ie­ga­nia nieporozu­mieniom międzykul­tur­owym w sytu­ac­jach aka­demic­kich.

Data: Piątek 29 Czer­wiec 2018,
Godziny: 14:00 — 18:00
Miejsce: Cen­trum Szkole­niowo-Kon­fer­en­cyjne Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, ul. Kop­cińskiego 16/18, sala nr 2.
Prowadzą­cy: dr Juli­ta Woź­ni­ak

UWAGA: Ilość miejs­ca ogranic­zona: 12 osób
Rejes­trac­ja trwa do czwartku, 28.06.2018r. do godziny 13:00.
Oso­by zain­tere­sowane wzię­ciem udzi­ału w warszta­cie prosimy o przesyłanie danych: Imię i Nazwisko na adres: michal.kaczmarek@uni.lodz.pl

  • Opublikowano: 25 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP