Aktualności

Komunikat Działu Projektów


Szanowni Państ­wo,

Z uwa­gi na zapisy Reg­u­laminu konkur­su pt. Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów głowy i szyi (nr POWR.05.01.00-IP.05–00-002/16) na real­iza­cję pro­jek­tów w ramach V Osi pri­o­ry­te­towej Wspar­cie dla obszaru zdrowia, Dzi­ałanie 5.1 Pro­gramy pro­fi­lak­ty­czne Pro­gra­mu Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020 (PO WER), ogłos­zonego przez Min­is­terst­wo Zdrowia, mówiące o tym, że “w przy­pad­ku złoże­nia więcej niż jed­nego wniosku przez jed­nego wniosko­daw­cę IOK odrzu­ca wszys­tkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnios­ki.”, Dzi­ał Pro­jek­tów uprze­jmie infor­mu­je, że nabór na składanie wniosków ze strony UM został zamknię­ty. Wniosek do przed­miotowego konkur­su przy­go­towywać będzie Zespół Prof. Wio­let­ty Pietruszewskiej z Klini­ki Oto­laryn­gologii i Laryn­gologii Onko­log­icznej oraz Prof. Woj­ciecha Fendlera z Zakładu Biostatysty­ki i Medy­cyny Transla­cyjnej.

Dzi­ał Pro­jek­tów
Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

 

  • Opublikowano: 15 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP