Aktualności

Komunikat Komisji Wyborczej Samorządu Doktorantów


Komis­ja Wybor­cza Samorzą­du Dok­toran­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi  infor­mu­je, że na spotka­niu wybor­czym Wal­nego Zgro­madzenia Dok­toran­tów, które odbyło się w dniu 25 sty­cz­nia 2018 r. o godz. 18:30 (I ter­min) oraz godz. 18:45 (II ter­min) w sali wykład­owej nr 1.18 w CDUM w Łodzi wybrani zostali na stanowisko:

 1. Prze­wod­niczącego Rady Samorzą­du Dok­toran­tów — mgr Łukasz Jan Śledz­ińs­ki
 2. Wiceprze­wod­niczącej Rady Samorzą­du Dok­toran­tów — lek. Katarzy­na Bliźniews­ka
 3. Sekre­tarza Rady Samorzą­du Dok­toran­tów — mgr Joan­na Bara­nows­ka
 4. Na członków do Komisji Rewiz­yjnej:
  • Maria Fil­ip
  • Bartłomiej Hel­man
  • Joan­na Lechańs­ka-Hel­man
 5. Na przed­staw­iciela dok­toran­tów do Rady Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego:
  • mgr Dag­mara Szma­j­da

Komu­nikat

 • Opublikowano: 29 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP