Aktualności

KOMUNIKAT NR 1


KOMUNIKAT NR 1
Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie organu uprawnionego do wyboru Rektora
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuję, że zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r. jedynym organem uprawnionym do wyboru Rektora jest kolegium elektorów, w którego skład wchodzą zatrudnieni w Uniwersytecie pracownicy, którzy nie ukończyli 67. roku życia i złożyli oświadczenie o spełnianiu warunków określonych, w stosowanym odpowiednio do członków kolegium elektorów, art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[1], w podziale na następujące grupy:

  1. profesorowie i profesorowie uczelni, zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, na dzień 1 stycznia 2020 r.
  2. pochodzący z wyboru reprezentanci:
    a) pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,
    b) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zatrudnieni w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy,
    c) studentów i doktorantów.

Członkostwa w kolegium elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu Uniwersytetu lub innej uczelni oraz z członkostwem w Radzie Uczelni Uniwersytetu ani zatrudnieniem w administracji publicznej.

Terminy wyborów przedstawicieli grup, o których mowa w pkt 2 lit. a i b, określa kalendarium wyborów ustalone przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. Poszczególne grupy pracownicze wybierają przedstawicieli ze swego grona.

Studenci i doktoranci dokonują wyboru swoich przedstawicieli w trybie określonym odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego lub samorządu doktorantów oraz w terminach określonych przez te samorządy.

Przewodnicząca UKW: dr n. med. Kinga Studzińska-Pasieka

[1] Art. 20 ust. 1. Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.
4)), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

 

  • Opublikowano: 10 stycznia 2020
Podziel się na:
Tagi:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!