Aktualności

Komunikat Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


W sprawie zgłaszania wniosków o przyznanie miejsc w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 przez kierowników jednostek organizacyjnych.

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi informuje o  możliwości składania wniosków o przyznanie miejsc w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021.

Wniosek o przyznanie miejsc w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej składają kierownicy jednostek organizacyjnych na wzorze, który stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 360/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad rekrutacji do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na rok akademicki 2020/2021.

O przyznanie miejsc w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej mogą ubiegać się jednostki organizacyjne:

1)         realizujące projekty lub granty badawcze;

2)         uzyskujące ze źródeł zewnętrznych środki finansowe przeznaczone na stypendia doktoranckie lub prowadzące udokumentowaną publikacjami lub projektami naukowymi działalność badawczą z udziałem doktorantów;

3)         posiadające, za trzy lata poprzedzające złożenie wniosku, osiągnięcia naukowe potwierdzone punktacją uzyskaną przez proponowanych promotorów, przyznaną za:

  1. a) artykuły opublikowane w czasopismach naukowych ujętych w części A wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. (wykaz czasopism posiadających wskaźnik cytowań Impact Factor), lub
  2. b) artykuły opublikowane w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w aktualnym wykazie, ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.).

Wniosek zawierający uzasadnienie możliwości przyjęcia doktoranta wraz ze wskazaniem osoby przyszłego promotora oraz proponowanych tematów prac badawczych, uzupełniony o wszystkie wymagane podpisy i pieczątki, należy złożyć do Rektora za pośrednictwem Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej do Centrum Obsługi Doktoranta, w nieprzekraczalnym terminie :

do 28 lutego 2020 roku.

Wykaz miejsc przyznanych jednostkom wraz z proponowanymi tematami prac badawczych oraz zarządzenie o naborze i  limit przyjęć do Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 ogłoszony zostanie i podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Wniosek o miejsce w Międzynarodowej Szkole Doktorskiej

  • Opublikowano: 6 lutego 2020
Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!