Aktualności

Komunikat Rektora w sprawie szczepień przeciwko SARS-CoV‑2


Szanowni Państ­wo,
Pra­cown­i­cy, Dok­toran­ci i Stu­den­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,

W związku z aktu­al­ną sytu­acją epi­demi­o­log­iczną i rozpoczętą akcją szczepień apelu­ję i stanow­c­zo zale­cam pra­cown­ikom, stu­den­tom i dok­toran­tom Uczel­ni pod­danie się szczepi­e­niu prze­ci­wko SARS-CoV­‑2.

Szczepi­enia dają szan­sę bez­piecznego powro­tu do zajęć klin­icznych w szpi­ta­lach klin­icznych, co w pro­ce­sie ksz­tałce­nia kadr medy­cznych Uczel­ni jest pri­o­ry­tetem. Niewyobrażal­na jest sytu­ac­ja, w której stu­den­ci i pra­cown­i­cy uczel­ni medy­cznej mogą pod­ważać rolę szczepi­on­ki prze­ci­wko SARS-CoV­‑2. W dobie pan­demii, kiedy mamy częś­ciowo spar­al­iżowaną opiekę medy­czną, umier­a­ją ludzie, cho­ru­ją pac­jen­ci i per­son­el szpi­tali, szczepi­e­nie to jedy­na szansa by się skutecznie ochronić przed ciężką chorobą, powikła­ni­a­mi i śmier­cią.

Aby nie spar­al­iżować szpi­tali całkowicie, wprowadzane są szczególne restrykc­je, wywraca­jące do góry noga­mi to życie, które znal­iśmy.  Liczne cele medy­cyny zostały utra­cone, a wyczeki­wane szczepi­on­ki są jedyną drogą wyjś­cia z kryzy­su. My, Medy­cy, musimy być na pier­wszej linii akcji szczepień. Inaczej to, co robimy, traci jakikol­wiek sens, a my tracimy wiary­god­ność.

Przyję­cie szczepi­enia będzie warunk­owało bez­pieczną pracę i naukę w szpi­ta­lach klin­icznych Uczel­ni, stanow­iąc tym samym pod­stawę wery­fika­cyjną dla dyrekcji placówek, do wydawa­nia zgody na prze­by­wanie na tere­nie szpi­tali.

Ter­min zgłoszeń dla osób z tzw. grupy „0” został wydłużony. Już dziś Uczel­nia ponown­ie uru­cho­mi zapisy na szczepi­enia dla pra­cown­ików i stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu, którzy będą chcieli pod­dać się szczepi­e­niu w łódz­kich szpi­ta­lach klin­icznych. Zapisy będą prowad­zone do 12 sty­cz­nia 2021 r., do godz. 15.00.

Rek­tor
prof. Radzisław Kordek

  • Opublikowano: 30 grudnia 2020
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP