Aktualności

Komunikat Rektora w sprawie obowiązku szczepień


Szanowni Państ­wo,
Drodzy Stu­den­ci,

z początkiem sty­cz­nia 2022 r. Ośrodek Przetwarza­nia Infor­ma­cji opub­likował dane doty­czące poziomu zaszczepi­enia prze­ci­wko COVID-19 stu­den­tów, dok­toran­tów oraz pra­cown­ików uczel­ni wyższych. W naszej uczel­ni zaszczepi­onych jest praw­ie 95% pra­cown­ików i dok­toran­tów oraz 93% stu­den­tów. W mojej opinii nie są to jed­nak dane zadawala­jące.  Życzyłbym sobie, aby wszys­tkie oso­by, które nie mają prze­ci­wwskazań zdrowot­nych, przyjęły szczepi­onkę prze­ciw COVID-19.

Przy­pom­i­nam, że zgod­nie z grud­niowym roz­porządze­niem Min­is­tra Zdrowia, do 1 mar­ca 2022 r. szczepi­e­niu ochron­nemu prze­ci­wko COVID-19 mają obow­iązek pod­dać się czyn­ni zawodowo medy­cy oraz oso­by zatrud­nione na stanowiskach innych niż medy­czne, ale pracu­jące w pod­mio­tach medy­cznych. Obow­iązek ten doty­czy także far­ma­ceutów i pozostałych pra­cown­ików aptek czy punk­tów aptecznych.

Obow­iązkowe­mu szczepi­e­niu muszą się pod­dać również stu­den­ci ksz­tałcą­cy się na kierunk­ach przy­go­towu­ją­cych do wykony­wa­nia zawodów medy­cznych: lekarza, lekarza den­tysty, far­ma­ceu­ty, pielęg­niar­ki, położnej, diag­nos­ty lab­o­ra­to­ryjnego, fizjoter­apeu­ty, ratown­i­ka medy­cznego.

Obow­iązek zaszczepi­enia się prze­ci­wko COVID-19 obe­j­mu­je pon­ad­to oso­by, którym do 1 mar­ca 2022 r. upły­wa ter­min pon­ad 6 miesię­cy od uzyska­nia pozy­ty­wnego wyniku tes­tu diag­nos­ty­cznego w kierunku SARS-CoV­‑2.

Oso­by nieza­szczepi­one powin­ny przyjąć szczepi­enia w schema­cie pod­sta­wowym (tj. dwie daw­ki szczepi­enia dwu­dawkowego lub jed­ną dawkę szczepi­enia jednodawkowego) i otrzy­mać Uni­jny Cer­ty­fikat Covid (UCC).

Przy­pom­i­namy, że obow­iązek, szczepień prze­ci­wko COVID-19, sto­su­je się do osób, które nie mają prze­ci­wwskazań do szczepi­enia w zakre­sie stanu ich zdrowia. Prze­ci­wwskaza­nia do szczepi­enia zostały wymienione w Charak­terystyce Pro­duk­tu Leczniczego (ChPL) szczepi­onek.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o zas­tosowanie się do obow­iązku szczepień prze­ci­wko COVID-19. Jego wypełnie­nie będzie niezbędne do uczest­niczenia w zaję­ci­ach real­i­zowanych stacjonarnie.

Jed­nocześnie, w celu zapewnienia bez­pieczeńst­wa pac­jen­tom, pra­cown­ikom, dok­toran­tom i stu­den­tom, prosimy wszys­t­kich pozostałych, doty­chczas nieza­szczepi­onych członków społecznoś­ci aka­demick­iej, o pod­danie się szczepi­eniom ochron­nym prze­ci­wko COVID-19, zaś oso­by uprawnione zachę­camy do przyję­cia daw­ki przy­pom­i­na­jącej.

Rek­tor: prof. Radzisław Kordek

 

Treść roz­porządzenia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002398/O/D20212398.pdf

Jak się zaszczepić?
https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

  • Opublikowano: 12 stycznia 2022
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP