Aktualności

Organizacja zajęć w roku akademickim 2021/2022 – informacja od Rektora


Szanowni Państ­wo, Drodzy Stu­den­ci,

przy­pom­i­nam, że decyzją Min­is­tra Edukacji i Nau­ki znie­siono ograniczenia w funkcjonowa­niu uczel­ni wyższych w roku aka­demickim 2021/2022. Rusza­my w pełni stacjonarnie. Nie mamy wyboru – przepisy doty­czące reg­u­lowanych studiów medy­cznych określa­ją zakres możli­wych zajęć w try­bie zdal­nym i już jesteśmy na grani­cy przyz­nanych lim­itów.

Wykłady będą – z zasady – on-line, ale jest to efekt wdrażanej strate­gii w tym obszarze i nie ma bezpośred­niego związku z pan­demią. Pozostałe zaję­cia real­izu­je­my stacjonarnie. Wyjąt­ki mogą pojaw­iać sie tylko w uza­sad­nionych okolicznoś­ci­ach (np. tym­cza­sowo, z powodów tech­nicznych).  Decyz­je w tej spraw­ie pode­j­mu­ją Dziekani lub oso­by przez nich upoważnione.

W cza­sie zajęć klin­icznych i w przestrzeni­ach wspól­nych Uczel­ni (tj. szat­ni­ach, kory­tarzach, łazienkach) należy bezwzględ­nie stosować mas­ki i reg­u­larnie dezyn­fekować ręce. W cza­sie zajęć poza klinika­mi również zachę­cam do stosowa­nia masek, lecz mam świado­mość, że trud­no w ten sposób prowadz­ić kil­ka godzin zajęć. Musimy wów­czas bezwzględ­nie stosować odpowied­ni dys­tans.

Zakładam, że wszyscy jesteśmy zaszczepi­eni. Przy­pom­nę, że medy­cy­na jest nauką,
a szczepi­on­ki są wielkim osiąg­nię­ciem tej nau­ki – skutecznym sposobem wal­ki z pan­demią. Stanow­c­zo zachę­camy wszys­tkie nieza­szczepi­one oso­by, aby pod­dały się szczepi­e­niu, dokłada­jąc w ten sposób włas­ną cegiełkę do wal­ki z pan­demią COVID-19.

Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at orga­ni­za­cji zajęć w roku aka­demickim 2021/2022 zna­jdziecie Państ­wo w Zarządze­niu nr 102/2021.

Prof. Radzisław Kordek

 

  • Opublikowano: 30 września 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP