Aktualności

Zmarł prof. Piotr Smolewski


Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiado­mość o śmier­ci

prof. PIOTRA SMOLEWSKIEGO,

lekarza, naukow­ca, wykład­ow­cy aka­demick­iego, który przez całe swo­je życie zawodowe był związany z naszą Uczel­nią.
Kierown­ik Zakładu Hema­tologii Doświad­czal­nej, Prodziekan ds. dydak­ty­ki Wydzi­ału Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Cześć Jego pamię­ci!

Wyrazy głębok­iego współczu­cia Rodzinie i Bliskim Pana Pro­fe­so­ra składa­ją
Rek­tor, Sen­at i społeczność Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Cer­e­mo­nia pogrze­bowa odbędzie się 23 mar­ca, o godzinie 11:15 na Cmen­tarzu Rzym­skoka­tolickim św. Woj­ciecha w Łodzi, przy uli­cy Kur­cza­ki 81.

 

Wspom­nie­nie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Paweł Smolews­ki  urodz­ił się 25 grud­nia 1960 roku w  Łodzi. W 1985 roku ukończył Wydzi­ał Lekars­ki AM w Łodzi. Dok­to­ry­zował się w 1991 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medy­cznej, a habil­i­tował w 2002 roku już w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi. W 2007 roku Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej nadał Piotrowi Smolewskiemu tytuł naukowy pro­fe­so­ra nauk medy­cznych. Pan Pro­fe­sor uzyskał spec­jal­iza­cję z zakre­su chorób wewnętrznych I° (1988) i II° (1992) oraz II° z hema­tologii (2003).

Zaj­mowane stanowiska i pełnione funkc­je w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi: Prodziekan ds. Ksz­tałce­nia Pody­plo­mowego Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu, Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Wydzi­ału Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa, Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Odd­zi­ału Pielęg­niarst­wa i Położnict­wa Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu,  Kierown­ik Zakładu Hema­tologii Doświad­czal­nej Wydzi­ału Lekarskiego.

Członek Zarzą­du wielu kra­jowych i między­nar­o­dowych towarzys­tw naukowych oraz Kon­sul­tant Wojew­ódz­ki w dziedzinie Hema­tologii.

Uczest­nik kilku­nas­tu zagranicznych staży naukowych: Led­er­le Trav­el­ing Fel­low­ship in Hema­tol­ogy at Depart­ment of Hema­tol­ogy, The Gen­er­al In

fir­mary, Leeds — Wiel­ka Bry­ta­nia, PHARE, w tym „Teach­ing of Teach­ers” Fitzwilliam Col­lege, Cam­brige — Wiel­ka Bry­ta­nia, szkole­nia Uni­ver­si­ty of Man­ches­ter, Wiel­ka Bry­ta­nia, Uni­ver­si­ty of Copen­hagen — Dania, Andalu­sian School of Fam­i­ly Med­i­cine, Grana­da – Hisz­pa­nia, dwukrot­nie Bran­der Can­cer Research Insti­tute, New York Med­ical Col­lege, Nowy Jork — USA w ramach grantu US Nation­al Health Insti­tute. Ital­ian Nation­al Agency for New Tech­nolo­gies, Ener­gy and the Envi­ro­ment (ENEA), Rzym – Włochy.

Pan Pro­fe­sor akty­wnie uczest­niczył w licznych zjaz­dach naukowych, kon­fer­enc­jach, kon­gre­sach, sym­poz­jach, spotka­ni­ach grantowych, szkole­ni­ach dla wykład­ow­ców medy­cyny rodzin­nej, m. in. w Man­ches­ter — Wiel­ka Bry­ta­nia (1994), Barcelonie — Hisz­pa­nia (1999, 2008, 2009), Nowym Jorku (2001),  Flo­rencji — Włochy (2002), Filadelfii — USA (2002), Rzymie — Włochy (2003, 2005, 2006), Sztokholmie — Szwec­ja (2003), San Diego — USA (2003), Genewie — Szwa­j­caria (2004), Kolonii — Niem­cy (2004), Paryżu — Franc­ja (2005), Hei­del­ber­gu — Niem­cy (2005), Ams­ter­damie — Holan­dia (2005),  Baden — Aus­tria (2005), Her­so-nisos — Grec­ja (2005), Atlancie — USA (2005, 2007), Bruk­seli — Bel­gia (2006),  Cas­cais — Por­tu-galia (2006), Orlan­do — USA (2006), Lon­dynie — Wiel­ka Bry­ta­nia (2007), Kopen­hadze — Dania (2008), Por­to — Por­tu­galia (2008), San Fran­cis­co — USA (2008), Sin­ga­purze (2009), Nowym Orleanie — USA (2009).

Pro­fe­sor Piotr Smolews­ki opub­likował pon­ad 500 prac ory­gi­nal­nych, z czego wiele w najz­nakomit­szych pis­mach naukowych. Pra­ca naukowa doty­czyła głównie prob­lematy­ki badaw­czej z zakre­su: hema­tologii onko­log­icznej, nowot­worów układu chłon­nego, metod cytometrii przepły­wowej i skaningowej, czyn­ników prog­nos­ty­cznych w nowot­worowych chorobach krwi, inhibitorów kas­paz, akty­wnoś­ci i mech­a­nizmów dzi­ała­nia nowych leków prze­ci­wnowot­worowych, zaburzeń apop­tozy i cyk­lu komórkowego w wybranych zaburzeni­ach immuno­log­icznych w kon­tekś­cie pato­genezy i nowych strate­gii leczenia nowot­worów oraz innych chorób układ­owych. Pan Pro­fe­sor był świa­towej klasy ekspertem w dziedzinie cytometrii, Autor zas­tosowań laserowej cytometrii skaningowej w bada­ni­ach nad apop­tozą i inny­mi aspek­ta­mi biologii komór­ki. Opra­cow­ał nową metodę tes­tu jąderkowego, mor­fometrii jąderek komórkowych, tech­nikę bar­wienia komórek i tkanek do zas­tosowa­nia w warunk­ach przestrzeni kos­micznej, metodę tzw. flu­o­res­cencji różni­cowej oraz tech­nikę zas­tosowa­nia flu­o­ro­gen­nych inhibitorów kas­paz jako mark­erów apop­tozy komórek nowot­worowych. Był kierown­ikiem 5 grantów KBN, w tym 2 pro­mo­tors­kich oraz recen­zent aplikacji grantowych Holen­der­skiego Insty­tu­tu Naukowego Ned­er­landse Organ­isatie voor Weten­schap­pelijk (2000-), Dutch Arthri­tis Asso­ci­a­tion (2006-), Nation­al Med­ical Research Con­cil, Sin­ga­pore (2007-). Redak­tor Acta He-matolo­gia Poloni­ca (2003-). Recen­zent artykułów do n/w cza­sop­ism m. in. Blood, Leukemia, British Jour­nal of Hema­tol­ogy, British Jour­nal of Can­cer, Euro­pean Jour­nal of Can­cer, Can­cer Immunol­o­gy Immunother­a­py, Scan­di­na­vian Jour­nal of Rheuma­tol­ogy, Jour­nal of Der­ma­tol­ogy Sci­ences, Annals of Rheumat­ic Dis­eases, Anti-Can­cer Drugs, Clin­i­cal Can­cer Research.

ŚP Pro­fe­sor Piotr Smolews­ki był pro­mo­torem kilku­nas­tu prac dok­tors­kich w tym 1 zagranicznej, na zaprosze­nie Uni­w­er­syte­tu w Kuo­pio — Fin­lan­dia (2007) oraz kilkudziesię­ciu mag­is­ter­iów z pielęg­niarst­wa, położnict­wa i anal­i­ty­ki medy­cznej. Był też recen­zen­tem prac habil­i­ta­cyjnych, wniosku o nadanie tytułu naukowego pro­fe­so­ra.

Pan Pro­fe­sor był kierown­ikiem spec­jal­iza­cji z zakre­su medy­cyny rodzin­nej dla kilku­nas­tu lekarzy pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej (1995–1998), opiekunem spec­jal­iza­cji z medy­cyny wewnętrznej i hema­tologii oraz nauczy­cielem wielu lekarzy, pielęg­niarek, położnych, far­ma­ceutów i anal­i­tyków medy­cznych.

Prof. Piotr Smolews­ki za swo­je zasłu­gi naukowe, dydak­ty­czne i orga­ni­za­cyjne otrzy­mał odz­naczenia: Medal 65-lecia Wyższego Szkol­nict­wa Medy­cznego w Łodzi (2010), Zło­ty Krzyż Zasłu­gi (2012) oraz nagrody JM Rek­to­ra AM/UM dydak­ty­czno-naukową III0(1990), zespołową II0(1999), zespołową I0(2005, 2008), naukową I0 /II0(1992,  2003, 2007, 2011), Min­is­tra Edukacji Nar­o­dowej i Sportu — indy­wid­u­al­na (2002), Min­is­tra Zdrowia i Opie­ki Społecznej — naukowa indy­wid­u­al­na (2002), zespołowa (2004, 2005, 2006, 2007).

 

  • Opublikowano: 20 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP