Aktualności

Zmarł prof. Piotr Smolewski


Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. PIOTRA SMOLEWSKIEGO,

lekarza, naukowca, wykładowcy akademickiego, który przez całe swoje życie zawodowe był związany z naszą Uczelnią.
Kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej, Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Cześć Jego pamięci!

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składają
Rektor, Senat i społeczność Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 23 marca, o godzinie 11:15 na Cmentarzu Rzymskokatolickim św. Wojciecha w Łodzi, przy ulicy Kurczaki 81.

 

Wspomnienie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Paweł Smolewski  urodził się 25 grudnia 1960 roku w  Łodzi. W 1985 roku ukończył Wydział Lekarski AM w Łodzi. Doktoryzował się w 1991 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej, a habilitował w 2002 roku już w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2007 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Piotrowi Smolewskiemu tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Pan Profesor uzyskał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych I° (1988) i II° (1992) oraz II° z hematologii (2003).

Zajmowane stanowiska i pełnione funkcje w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi: Prodziekan ds. Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu, Prodziekan ds. Dydaktyki Wydziału Pielęgniarstwa i Położnictwa, Prodziekan ds. Dydaktyki Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu,  Kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej Wydziału Lekarskiego.

Członek Zarządu wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Hematologii.

Uczestnik kilkunastu zagranicznych staży naukowych: Lederle Traveling Fellowship in Hematology at Department of Hematology, The General In

firmary, Leeds – Wielka Brytania, PHARE, w tym „Teaching of Teachers” Fitzwilliam College, Cambrige – Wielka Brytania, szkolenia University of Manchester, Wielka Brytania, University of Copenhagen – Dania, Andalusian School of Family Medicine, Granada – Hiszpania, dwukrotnie Brander Cancer Research Institute, New York Medical College, Nowy Jork – USA w ramach grantu US National Health Institute. Italian National Agency for New Technologies, Energy and the Enviroment (ENEA), Rzym – Włochy.

Pan Profesor aktywnie uczestniczył w licznych zjazdach naukowych, konferencjach, kongresach, sympozjach, spotkaniach grantowych, szkoleniach dla wykładowców medycyny rodzinnej, m. in. w Manchester – Wielka Brytania (1994), Barcelonie – Hiszpania (1999, 2008, 2009), Nowym Jorku (2001),  Florencji – Włochy (2002), Filadelfii – USA (2002), Rzymie – Włochy (2003, 2005, 2006), Sztokholmie – Szwecja (2003), San Diego – USA (2003), Genewie – Szwajcaria (2004), Kolonii – Niemcy (2004), Paryżu – Francja (2005), Heidelbergu – Niemcy (2005), Amsterdamie – Holandia (2005),  Baden – Austria (2005), Herso-nisos – Grecja (2005), Atlancie – USA (2005, 2007), Brukseli – Belgia (2006),  Cascais – Portu-galia (2006), Orlando – USA (2006), Londynie – Wielka Brytania (2007), Kopenhadze – Dania (2008), Porto – Portugalia (2008), San Francisco – USA (2008), Singapurze (2009), Nowym Orleanie – USA (2009).

Profesor Piotr Smolewski opublikował ponad 500 prac oryginalnych, z czego wiele w najznakomitszych pismach naukowych. Praca naukowa dotyczyła głównie problematyki badawczej z zakresu: hematologii onkologicznej, nowotworów układu chłonnego, metod cytometrii przepływowej i skaningowej, czynników prognostycznych w nowotworowych chorobach krwi, inhibitorów kaspaz, aktywności i mechanizmów działania nowych leków przeciwnowotworowych, zaburzeń apoptozy i cyklu komórkowego w wybranych zaburzeniach immunologicznych w kontekście patogenezy i nowych strategii leczenia nowotworów oraz innych chorób układowych. Pan Profesor był światowej klasy ekspertem w dziedzinie cytometrii, Autor zastosowań laserowej cytometrii skaningowej w badaniach nad apoptozą i innymi aspektami biologii komórki. Opracował nową metodę testu jąderkowego, morfometrii jąderek komórkowych, technikę barwienia komórek i tkanek do zastosowania w warunkach przestrzeni kosmicznej, metodę tzw. fluorescencji różnicowej oraz technikę zastosowania fluorogennych inhibitorów kaspaz jako markerów apoptozy komórek nowotworowych. Był kierownikiem 5 grantów KBN, w tym 2 promotorskich oraz recenzent aplikacji grantowych Holenderskiego Instytutu Naukowego Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk (2000-), Dutch Arthritis Association (2006-), National Medical Research Concil, Singapore (2007-). Redaktor Acta He-matologia Polonica (2003-). Recenzent artykułów do n/w czasopism m. in. Blood, Leukemia, British Journal of Hematology, British Journal of Cancer, European Journal of Cancer, Cancer Immunology Immunotherapy, Scandinavian Journal of Rheumatology, Journal of Dermatology Sciences, Annals of Rheumatic Diseases, Anti-Cancer Drugs, Clinical Cancer Research.

ŚP Profesor Piotr Smolewski był promotorem kilkunastu prac doktorskich w tym 1 zagranicznej, na zaproszenie Uniwersytetu w Kuopio – Finlandia (2007) oraz kilkudziesięciu magisteriów z pielęgniarstwa, położnictwa i analityki medycznej. Był też recenzentem prac habilitacyjnych, wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora.

Pan Profesor był kierownikiem specjalizacji z zakresu medycyny rodzinnej dla kilkunastu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (1995-1998), opiekunem specjalizacji z medycyny wewnętrznej i hematologii oraz nauczycielem wielu lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i analityków medycznych.

Prof. Piotr Smolewski za swoje zasługi naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał odznaczenia: Medal 65-lecia Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Łodzi (2010), Złoty Krzyż Zasługi (2012) oraz nagrody JM Rektora AM/UM dydaktyczno-naukową III0(1990), zespołową II0(1999), zespołową I0(2005, 2008), naukową I0 /II0(1992,  2003, 2007, 2011), Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – indywidualna (2002), Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej – naukowa indywidualna (2002), zespołowa (2004, 2005, 2006, 2007).

 

  • Opublikowano: 20 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP