Aktualności

Konferencja 12th IUHPE European Conference on Health Promotion startuje już za tydzień!


 


Już w najbliższy poniedzi­ałek, 17 czer­w­ca, w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi rozpocznie się 12. Europe­js­ka Kon­fer­enc­ja Pro­mocji Zdrowia IUHPE, której nasza uczel­nia ma zaszczyt być gospo­darzem. To dwa dni spotkań z pro­fesjon­al­is­ta­mi — badacza­mi, prak­tyka­mi pro­mocji zdrowia, urzęd­nika­mi pracu­ją­cy­mi nad poli­tyką zdrowot­ną i pro­gra­ma­mi pro­mu­ją­cym zdrowie — z całego świa­ta, a co za tym idzie wspani­ała okaz­ja do wymi­any doświad­czeń, naw­iązy­wa­nia kon­tak­tów i współpra­cy. Wśród Keynote Speak­ers nasz uni­w­er­sytet reprezen­tować będą:

  • prof. Lucy­na Woź­ni­ak — Prorek­tor ds. Roz­wo­ju Nau­ki i Współpra­cy Między­nar­o­dowej
  • prof. Tomasz Kost­ka – Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia
  • prof. Paweł Ptaszyńs­ki — Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Kam­pusu Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego
  • Ane­ta Andrze­jczyk — Zastęp­ca Dyrek­to­ra Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju

Tem­atem prze­wod­nim tegorocznej kon­fer­encji, która jest częś­cią prestiżowej serii wydarzeń naukowych IUHPE, będzie “Pro­moc­ja zdrowia: Ksz­tał­towanie zmi­an na przestrzeni całego życia”. Spotka­nia te oce­ni­a­ją aktu­al­ny stan wiedzy i prak­ty­ki pro­mocji zdrowia, pod­kreśla­jąc przyszłe wyzwa­nia i ksz­tał­tu­jąc ścież­ki postępu w tej dziedzinie. Kon­fer­enc­ja ode­gra znaczącą rolę w rozpowszech­ni­a­n­iu badań nad pro­mocją zdrowia z naciskiem na ułatwian­ie przemi­an zdrowot­nych na każdym etapie życia.

Bezpośred­nio po tym wydarze­niu, w dni­ach 19–20 czer­w­ca 2024 r. w Łodzi, odbędzie się również 7. Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Salu­to­genezy. Kon­cen­tru­jąc się na tema­cie “Życie codzi­enne i kryzysy jako szanse do salu­to­gene­ty­cznej przemi­any”, wydarze­nie to ma na celu rozwój teorii i badań opier­a­ją­cych się na kon­cepcji A. Antonovsky’ego.

Więcej o kon­fer­enc­jach na stron­ie inter­ne­towej: iuhpeconferences24.umed.pl

  • Opublikowano: 11 czerwca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP