Aktualności

Konferencja “Aktualne problemy osteologii dziecięcej”


Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w Kon­fer­encji “Aktu­alne prob­le­my oste­ologii dziecięcej”, która odbędzie się  5.XI.2016 w Cen­trum Biz­ne­sowym Syn­er­gia, Łódź ul. Wól­cza­ńs­ka 128.

Patronat nad kon­fer­encją objęły:

  • Sekc­ja Chorób  Meta­bol­icznych Koś­ci Dzieci i Młodzieży,
  • Fun­dac­ja Poma­ga­jącej  Dzieciom z Choroba­mi Narządów Ruchu „Idziemy razem”
  • PTP Odd­zi­ał Łódz­ki

Udzi­ał w kon­fer­encji jest bezpłat­ny.  Rejes­trac­ja e‑mail: biuro@provena.com.pl  lub tel. 695 271 227

Zaproszenie- 5.XI.2016

  • Opublikowano: 20 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP