Aktualności

Konferencja “Analiza przypadków w pielęgniarstwie”


Poz­naj nowe wyty­czne ICNP z 2015 roku!

  • Jakie są kierun­ki roz­wo­ju pielęg­niarst­wa po zmi­anach w przepisach ICNP w czer­w­cu 2015 roku?
  • Jakie kon­sek­wenc­je niosą za sobą ciągłe zmi­any w przepisach?
  • Jakie są zasady planowa­nia pra­cy pielęg­niar­ki i położnej z wyko­rzys­taniem Między­nar­o­dowej Klasy­fikacji Prak­ty­ki Pielęg­niarskiej ICNP®?
  • Czy zmi­any przepisów mają wpływ na bez­pieczeńst­wo zdrowotne w Polsce?

Ter­mi­nolo­gia ICNP zapew­nia pielęg­niarkom na całym świecie możli­wość opisa­nia swo­jej prak­ty­ki, w celu opty­mal­iza­cji jakoś­ci i wyników opie­ki.

Zaprasza­my Państ­wa na wyjątkowe spotkanie,podczas któego będziemy mogli przekazać najnowszą wiedzę z zakre­su planów opie­ki ICNP, przy jed­noczes­nym zwróce­niu uwa­gi na kon­sek­wenc­je, jakie te zmi­any za sobą niosą. Pokaże­my jak podąża­jąc za zmi­aną wyty­cznych klasy­fikacji ICNP uczyć się i rozwi­jać nowe kom­pe­tenc­je.

Więcej infor­ma­cji: www.instytutpwn.pl/konferencja/pielegniarstwo/

  • Opublikowano: 24 września 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP