Aktualności

Konferencja AS KIER


Szanowni Państ­wo,

Już po raz trze­ci mamy zaszczyt zaprosić Państ­wa na kon­fer­encję AS KIER orga­ni­zowaną przez zespół Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca Uni­w­er­syteck­iego Szpi­ta­la im. WAM w Łodzi.

Tak jak w zeszłym roku spotkanie odbędzie się w Art_Inkubator — odrestau­rowanej XIX-wiecznej fab­ryce Karo­la Scheiblera na Księżym Młynie dnia 25 październi­ka 2018 roku.

W Polsce około 100 tysię­cy osób rocznie doz­na­je zawału ser­ca, a u około 50% chorych jest to pier­wszy objaw choro­by wień­cowej. Nato­mi­ast praw­ie 70% społeczeńst­wa odwiedza raz w roku lekarza rodzin­nego. Praw­dopodobieńst­wo, że pac­jent z ostrym zespołem wień­cowym zna­jdzie się w gabinecie lekarza POZ jest więc bard­zo duża. Pod­czas tegorocznej Kon­fer­encji przed­staw­imy jak rozpoz­nać zawał ser­ca oraz jakie wdrożyć postępowanie.

Dzi­ała­nia mające na celu pro­fi­lak­tykę wtórną powin­ny być prowad­zone we współpra­cy kar­di­ologów, internistów i lekarzy rodzin­nych. Dlat­ego w tym roku przy­bliżymy Państ­wu prob­lem leczenia pac­jen­tów po zawale ser­ca oraz opowiemy co zro­bić, aby uniknąć kole­jnego zawału.

Przed­staw­imy Państ­wu również najnowsze rekomen­dac­je doty­czące przy­go­towa­nia pac­jen­tów przyj­mu­ją­cych leki prze­ci­wkrzepli­we do zabiegów niekar­di­o­log­icznych. Pon­ad­to zaprezen­tu­je­my możli­woś­ci diag­nos­ty­czne i ter­apeu­ty­czne, które wyko­rzysty­wane są w naszej Klin­ice.

Mamy nadzieję, że tegorocz­na Kon­fer­enc­ja spełni Państ­wa oczeki­wa­nia oraz umożli­wi wymi­anę cen­nych doświad­czeń.

Face­book: https://www.facebook.com/events/2061474880549850/
Strona kon­fer­encji: http://www.askier.kardiolodz.pl/pl

Do zobaczenia!
PROF. DR HAB. N. MED. ANDRZEJ LUBIŃSKI 
LEK. TOMASZ GÓRNIK

  • Opublikowano: 31 sierpnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP