Aktualności

Konferencja „EPimage — Atrial Fibrillation Ablation Training”


Szanowni Państ­wo,

Prag­niemy serdecznie zaprosić na kon­fer­encję „EPim­age – Atri­al Fib­ril­la­tion Abla­tion Train­ing”, która odbędzie się w dni­ach 24–25 listopa­da 2016 w Hotelu Dou­ble­Tree by Hilton w Łodzi.

Wydarze­nie będzie miało charak­ter warsz­tatów, pod­czas których eksper­ci kra­jowi i zagraniczni zaprezen­tu­ją tech­ni­ki i tech­nolo­gie wyko­rzysty­wanew ablacji podłoża mig­ota­nia przed­sionków. Zamierza­my krok po kroku przed­staw­ić postępowanie związane z zabiegiem ablacji stosowane w doświad­c­zonych ośrod­kach europe­js­kich. Zabie­gi będą trans­mi­towane z Pra­cowni Elek­trofizjologii Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca.

Kon­fer­encję EPim­age adresu­je­my do lekarzy elek­trofizjologów i szkolą­cych się w elek­trofizjologii oraz wszys­t­kich zain­tere­sowanych prob­lematyką zaburzeń ryt­mu ser­ca.

http://www.epimage.kardiolodz.pl/en

  • Opublikowano: 20 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP