Aktualności

Konferencja: „Innowacja w zdrowiu-perspektywa polsko-norweska”


Miło nam poin­for­mować , iż w dni­ach 14–15 grud­nia odbędzie się kon­fer­enc­ja: „Innowac­ja w zdrow­iu-per­spek­ty­wa pol­sko-nor­wes­ka”. Szczegółowe infor­ma­c­je na tem­at kon­fer­encji zna­j­du­ją się na stron­ie: http://konferencjaeog.pl/

Zachę­camy do uczest­nict­wa.

Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

  • Opublikowano: 7 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP