Aktualności

Konferencja “Kardiologia Interwencyjna i Zaburzenia Rytmu Serca”


kardio-baner

Serdecznie zaprasza­my na spotkanie naukowe orga­ni­zowane przez zespół Klini­ki Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca, które odbędzie się 20 październi­ka 2016 roku w Teatrze Małym w Man­u­fak­turze.

Każdego roku w Klin­ice Kar­di­ologii Inter­wen­cyjnej i Zaburzeń Ryt­mu Ser­ca hos­pi­tal­i­zowanych jest około 2500 pac­jen­tów. Więk­szość z nich trafia później pod opiekę lekarzy rodzin­nych oraz internistów. Celem kon­fer­encji jest zaprezen­towanie dzisiejszych możli­woś­ci diag­nos­ty­cznych i ter­apeu­ty­cznych, które na co dzień wyko­rzysty­wane są w naszej Klin­ice.

Więcej infor­ma­cji

  • Opublikowano: 14 października 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP