Aktualności

Konferencja “Kardiologia jest sztuką”


Szanowni Państ­wo, Drodzy Stu­den­ci,

Klini­ka Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi ma zaszczyt zaprosić Państ­wa na czwarte spotkanie naukowe z cyk­lu: „KARDIOLOGIA JEST SZTUKĄ”, które odbędzie się w Muzeum Sztu­ki MS2 (Łódź, ul. Ogrodowa 19 – Man­u­fak­tu­ra) w poniedzi­ałek, 11 grud­nia 2017r. o godzinie 14.30.

O sztuce wyboru i sztuce unika­nia powikłań mówić będą doświad­czeni klin­i­cyś­ci — kierown­i­cy klinik i zakładów, prowadzą­cy na co dzień chorych kar­di­o­log­icznych ze schyłkową niewydol­noś­cią nerek.

Serdecznie zaprasza­my,
Kierown­ik Klini­ki Inten­sy­wnej Ter­apii Kar­di­o­log­icznej UM w Łodzi wraz z zespołem

  • Opublikowano: 4 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP