Aktualności

Konferencja kardiologiczna pt. “Warsztaty Niewydolności Serca”


W dniu 11.02.2017 roku w Hotelu Andel’s odbyła się dorocz­na kon­fer­enc­ja pt. „Warsz­taty Niewydol­noś­ci Ser­ca” pod Hon­orowym Patronatem JM Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, Sekcji Niewydol­noś­ci Ser­ca Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego oraz Odd­zi­ału Łódzkiego Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego. Prze­wod­niczącą Komite­tu Naukowego i Orga­ni­za­cyjnego tego wydarzenia była Prof. dr hab. med. Mał­gorza­ta Lelonek z Klini­ki Kar­di­ologii, Kat­edry Kar­di­ologii, Kar­diochirurgii i Chorób Naczyń Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Myślą wiodącą kon­fer­encji była poprawa opie­ki nad chorym z niewydol­noś­cią ser­ca. Kon­fer­enc­ja była dedykowana kar­di­ol­o­gom, internistom i lekar­zom rodzin­nym. Pod­czas otwar­cia kon­fer­encji głos zabrał Wice­wo­je­w­o­da dr med. Karol Mły­nar­czyk, który pod­kreślił powagę prob­le­mu klin­icznego niewydol­noś­ci ser­ca. Wykłady  wygłosili  znamieni­ci  wykład­ow­cy,  eksper­ci  niewydol­noś­ci  ser­ca z wiodą­cych ośrod­ków kar­di­o­log­icznych w Polsce:

Prof. Jad­wiga Nessler, Klini­ka Choro­by Wień­cowej i Niewydol­noś­ci Ser­ca, Uni­w­er­sytet Jagiel­lońs­ki w Krakowie, Col­legium Medicum, zarząd Sekcji Niewydol­noś­ci Ser­ca Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego;
Prof. Bea­ta Wożakows­ka-Kapłon, Świę­tokrzyskie Cen­trum Kar­di­ologii, Uni­w­er­sytet Jana Kochanowski­go w Kiel­cach;
Prof. Marcin Gruchała, Rek­tor Gdańskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, I Kat­e­dra i Klini­ka Kar­di­ologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Gdańsku,
Doc. Tomasz Rywik, Klini­ka Niewydol­noś­ci Ser­ca, Insty­tut Kar­di­ologii w Aninie;
Doc. Piotr Rozen­tryt, III Kat­e­dra i Odd­zi­ał Klin­iczny Kar­di­ologii Śląskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, Śląskie Cen­trum Chorób Ser­ca w Zabrzu.

Łódzkie ośrod­ki reprezen­towali: Prof. Marzen­na Zielińs­ka; Prof. Jad­wiga Moll, Prof. Robert Irz­mańs­ki, doc. Bog­dan Jegi­er, Prof. Ilona Kur­na­tows­ka, Prof. Michał Plewka, dr med. Michał Chudzik, dr med. Marek Maciejew­s­ki oraz dr med. Karoli­na Wojtczak-Sos­ka.

Kon­fer­enc­ja zgro­madz­iła reko­r­dowe grono uczest­ników: kar­di­ologów, internistów, lekarzy rodzin­nych, stu­den­tów oraz środowisko pielęg­niarskie.

Pro­gram Kon­fer­encji

  • Opublikowano: 14 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP