Aktualności

Konferencja Medycyna dla Afryki


Medy­cy dla Afry­ki — Łódź oraz IFM­SA-Poland Odd­zi­ał Łódź mają przy­jem­ność zaprosić Was na pier­wszą w Łodzi afrykańską kon­fer­encję! Moty­wem prze­wod­nim naszego spotka­nia jest ukazanie jak ważny jest każdy z przed­staw­icieli służ­by zdrowia — Ratown­ik Medy­czny, Chirurg, Pedi­atra, Położ­na, Stom­a­tolog a także Stu­dent — w pra­cy na mis­jach w Afryce. Czeka na Was 6 niesamow­itych his­torii, które zostaną przed­staw­ione w niezoobow­iązu­jącej atmos­ferze, przy kaw­ie, ciastkach i afrykańskiej muzyce- tak, by każdy z nas mógł zadać bez skrępowa­nia najbardziej nur­tu­jące pyta­nia.

Miejsce: Cen­trum Klin­iczno-Dydatky­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego, ul. Pomors­ka 251, sala 1.17

Ter­min: 13.05.2017, godz. 9:30 ‑16:00

Strona: https://www.facebook.com/events/1140014449478445/

  • Opublikowano: 12 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP