Aktualności

Konferencja „Nadciśnienie Tętnicze 2018”


Pod­czas kon­fer­encji zor­ga­ni­zowanej przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi – „Nad­ciśnie­nie Tęt­nicze 2018” omówione zostały zasady leczenia nad­ciśnienia tęt­niczego. Wykłady oparte były o infor­ma­c­je uzyskane między inny­mi pod­czas „28th Euro­pean meet­ing on hyper­ten­sion and car­dio­vas­cu­lar pro­tec­tion” – spotka­nia, które odbyło się  w Barcelonie na początku czer­w­ca.

Wykład­ow­ca­mi kon­fer­encji byli wybit­ni kar­di­olodzy, hiperten­sjolodzy i interniś­ci. W trak­cie sesji dydak­ty­cznej, otwier­a­jącej wydarze­nie, przed­staw­ione zostały zmi­any w wyty­cznych leczenia nad­ciśnienia tęt­niczego.

Omówiono, jakie dzi­ała­nia moż­na pod­jąć w przy­pad­ku chorych po udarze mózgu, z niewydol­noś­cią ser­ca czy mig­otaniem przed­sionków. Kole­jne ses­je doty­czyły m.in. nowych zasad postępowa­nia w przy­pad­ku zwęże­nia tęt­ni­cy nerkowej oraz opowiadano o inwazyjnych meto­dach leczenia opornego nad­ciśnienia tęt­niczego.

Naukow­cy roz­maw­iali również o pomo­cy pac­jen­tom, którzy boryka­ją się nie tylko z nad­ciśnie­niem, ale również z otyłoś­cią czy cukrzy­cą. Spotkanie zakończyły wykłady doty­czące leczenia kobi­et w ciąży czy młodych pac­jen­tów.

  • Opublikowano: 25 czerwca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP