Aktualności

Konferencja Naukowa z okazji XX-lecia Łódzkiej Szkoły Diabetologii


W imie­niu Władz Pol­skiego Towarzyst­wa Chorób Meta­bol­icznych zaprasza­my na Jubileuszową Kon­fer­encję Naukową z okazji XX-lecia Łódzkiej Szkoły Dia­betologii.

W tym roku goś­cić będziemy prof. Jerzego Vetu­laniego — dok­to­ra hon­oris causa naszej uczel­ni.

Kon­fer­enc­ja rozpocznie się w dniu 07.12.2016 r. (śro­da) o godzinie 17.30 w Auli Zachod­niej Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego UM w Łodzi (ul. Pomors­ka 251, wejś­cie B).

Jak zawsze uczest­ni­cy otrzy­ma­ją cer­ty­fikat i punk­ty eduka­cyjne Okrę­gowej Izby Lekarskiej i Aptekarskiej.

Prezes PTCHM
prof. Józef Drze­wos­ki

program

  • Opublikowano: 1 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP