Aktualności

Konferencja naukowa “PROBLEMY DEFINICYJNE I STRATEGIE ARGUMENTACYJNE W FILOZOFICZNYCH I BIOETYCZNYCH DEBATACH NAD POCZĄTKIEM I KOŃCEM ŻYCIA”


Zakład Bioe­ty­ki zaprasza na kon­fer­encję naukową PROBLEMY DEFINICYJNE I STRATEGIE ARGUMENTACYJNE W FILOZOFICZNYCH I BIOETYCZNYCH DEBATACH NAD POCZĄTKIEM I KOŃCEM ŻYCIA, która odbędzie się w dni­ach 16–17 mar­ca.

Pro­ce­dury medy­cyny repro­duk­cyjnej i ter­mi­nal­nej oraz diag­nos­ty­ka śmier­ci wiążą się z wyb­o­ra­mi, które są trudne zarówno z per­spek­ty­wy medy­cznej, jak i ety­cznej. Ich anal­iza i dyskus­ja wyma­ga nie tylko wiedzy mery­to­rycznej doty­czącej medy­cyny, ale także klarownego sys­te­mu pojęć i definicji pozwala­ją­cych na rozu­mie­nie aspek­tów ety­cznych i natu­ry sporów moral­nych doty­czą­cych tych pro­ce­dur. W dyscy­plinach human­isty­cznych, w tym w bioe­tyce częs­to mamy do czynienia z wyraże­ni­a­mi o nie­jas­nym sen­sie. Nie­jas­ność ta częs­to bierze się z wieloz­nacznoś­ci uży­wanych ter­minów, co skutku­je znaczny­mi roz­bieżnoś­ci­a­mi inter­pre­ta­cyjny­mi w rozu­mie­niu wyrażeń, w których ter­miny te się pojaw­ia­ją. Powodu­je to częs­to zniek­sz­tał­canie argu­men­tacji i błędne rozu­mie­nie kon­kluzji i sta­je się szczegól­nie widoczne w przy­pad­ku ter­minów wieloz­nacznych, o braku odpowied­niej kwan­ty­fikacji, pewnych przemil­czanych założeń czy określeń metaforycznych, prowadzą­cych do jałowych sporów językowych prezen­towanych jako spory mery­to­ryczne.

W obec­nej deba­cie filo­zoficznej i bioe­ty­cznej ist­nieje konieczność wskaza­nia na te nie­jas­noś­ci i pod­ję­cia pró­by poprawnego zdefin­iowa­nia pojęć oraz ustal­e­nia sen­su ter­minów uży­wanych w obszarze medy­cyny repro­duk­cyjnej i ter­mi­nal­nej oraz diag­nos­ty­ki śmier­ci.

Pro­gram kon­fer­encji

 

  • Opublikowano: 8 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP