Aktualności

Konferencja Naukowa “Trudni pacjenci internistyczni — skuteczność i bezpieczeństwo polifarmakoterapii”


Szukasz prostej i przy­jem­nej metody nau­ki interny?
Braku­je Ci motywacji?
SKN przy Klin­ice Chorób Wewnętrznych i Far­makologii Klin­icznej ma na to rozwiązanie!

Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią zaprasza­my na IV edy­cję kul­towej już Kon­fer­encji Naukowej: „Trud­ni pac­jen­ci internisty­czni — skuteczność i bez­pieczeńst­wo poli­far­makoter­apii’’

W PROGRAMIE:

  • Naj­ciekawsze i najbardziej szoku­jące przy­pad­ki klin­iczne
  • Stu­den­ci jako wykład­ow­cy
  • Lote­ria z nagro­da­mi
  • Ser­wis kawowy i poczęs­tunek

DWA NIESAMOWITE WYKŁADY:
Pani prof. Mar­leny Bron­cel oraz Pana prof. Walde­mara Machały

Udzi­ał —  całkowicie BEZPŁATNY
Zysk – gwaranc­ja nowej, prak­ty­cznej wiedzy i/lub cza­sop­ism, książek medy­cznych

21 kwiet­nia 2018, godz. 9:00–16:00 Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne UM w Łodzi, AULA ZACHODNIA

Patronat  Hon­orowy:
Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek
Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jur­ka Olszews­ki

  • Opublikowano: 29 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP