Aktualności

KONFERENCJA NAUKOWA „ZDROWIE KOBIETY 2016”


zapr_wpis1

Udzi­ał w tym wydarze­niu wysok­iej ran­gi przed­staw­icieli admin­is­tracji państ­wowej i samorzą­dowej oraz najwyższej klasy spec­jal­istów różnych dziedzin medy­cyny poz­woli na przeprowadze­nie  wielok­ierunk­owej debaty mającej na celu opty­mal­iza­cję opie­ki zdrowot­nej nad kobi­etą począwszy od okre­su roz­wo­jowego aż po wiek podeszły.

Pro­gram kon­fer­encji…

  • Opublikowano: 4 sierpnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP