Aktualności

Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy” — edycja 2016


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Fun­dac­ja Łódź Aka­demic­ka po raz trze­ci zor­ga­ni­zowały kon­fer­encję pt. “Niepełnosprawni na rynku pra­cy”.
Spotkanie odbyło się na tere­nie Łódzkiej Spec­jal­nej Stre­fy Eko­nom­icznej, a tem­atem prze­wod­nim tegorocznych dyskusji była reha­bil­i­tac­ja oraz możli­woś­ci powro­tu na rynek pra­cy osób z niepełnosprawnoś­cią.

Wydarze­nie otworzył prof. Tomasz Kost­ka, Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Wykład motywa­cyjny, inau­gu­ru­ją­cy kon­fer­encję, poprowadz­iła Moni­ka Kuszyńs­ka, piosenkarką, autor­ka książ­ki “Drugie życie”.

W trze­ciej edy­cji kon­fer­encji udzi­ał wzięło pon­ad 200. goś­ci oraz kilku­nas­tu part­nerów. Głównym celem spotka­nia było umożli­wie­nie osobom niepełnosprawnym bezpośred­niego kon­tak­tu z pra­co­daw­ca­mi, by szansa na znalezie­nie odpowied­niej pra­cy, prak­ty­ki czy stażu, wzrosła.
Kon­fer­encji towarzyszyła Gieł­da Pra­cy zor­ga­ni­zowana przez Pol­ską Orga­ni­za­cję Pra­co­daw­ców Osób Niepełnosprawnych. Zor­ga­ni­zowano też Stre­fę Doradzt­wa Zawodowego, w której pomagano przy­go­tować CV oraz przeprowadzano symu­lac­je roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej o pracę.

Tegorocz­na edy­c­ja była również okazją do pier­wszego spotka­nia Pełnomoc­ników Uczel­ni Wyższych ds. Osób z Niepełnosprawnoś­ci­a­mi.

Dzię­ki inic­jaty­wie pod­ję­to dyskusję w zakre­sie bieżą­cych tem­atów leg­is­la­cyjnych, w szczegól­noś­ci w kwestii dotacji dla osób niepełnosprawnych przekazy­wanych do uczel­ni wyższych.

Serdecznie dzięku­je­my uczest­nikom, part­nerom i spon­sorom wydarzenia!

Mate­ri­ały medi­alne:

  • Opublikowano: 12 listopada 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP