Aktualności

Konferencja — Podsumowanie 15 lat pracy ORPKP


Serdecznie zaprasza­my na Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową “Pod­sumowanie 15 lat pra­cy ORPKP” i wyz­nacze­nie nowych kierunk­ów.

Inic­ja­torem kon­fer­encji jest pow­stałe w 2018r. Pol­skie Towarzyst­wo Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej przy współudziale Sto­warzyszenia na Rzecz Roz­wo­ju Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej.

Zakres mery­to­ryczny Kon­fer­encji obe­jmie: pod­sumowanie 15 lat Ogólnopol­skiego Rejestru Prob­lemów Kar­di­o­log­icznych Płodów, w którym zgro­madzil­iśmy wyjątkowe dane o pło­dach z wada­mi ser­ca i nie tylko. Nie było dotąd okazji, aby prześledz­ić co zmieniło się w Rejestrze i w Pol­skiej Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej.

Jeśli chce­cie Państ­wo wiedzieć jak będziemy pra­cow­ać w ramach Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­o­log­icznego i co ma Państ­wu do zaofer­owa­nia Łódz­ki Ośrodek Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej, przy współpra­cy z Gdańskiem, Szczecin­em, Wrocław­iem, Płock­iem, Krakowem i Rzes­zowem,  oraz inny­mi ośrod­ka­mi, serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w kon­fer­encji.…

Nasze forum jest otwarte dla rezy­den­tów, stu­den­tów i pielęg­niarek a przede wszys­t­kich tych medyków, którzy lubią wyzwa­nia, zagad­ki, inter­ne­tową współpracę i edukację.Zarząd Pol­skiego Towarzyst­wa Kar­di­ologii Pre­na­tal­nej
Prof. M. Respon­dek-Liber­s­ka, Prof. K. Preis, dr hab. M. Słod­ki, dr I. Strz­elec­ka ”

Szczegółowe infor­ma­c­je nt. kon­fer­encji zna­j­du­ją się pod adresem: http://www.kardiologia-prenatalna.org.pl/content/show/podsumowanie-15-lat-pracy-orpkp,320.html

  • Opublikowano: 20 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP