Aktualności

Konferencja Polish Scientific Networks


Akademia Młodych Uczonych PAN wraz z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi serdecznie zaprasza­ją na pier­wszy dzień spotkań w ramach Kon­fer­encji Pol­ish Sci­en­tif­ic Net­works.

W pro­gramie wydarzeń 21 czer­w­ca: uroczyste otwar­cie Kon­fer­encji, wykład Prof. Pio­tra Trzonkowskiego i Prof. Pio­tra Witkowskiego, pan­el dyskusyjny „Rola naukow­ca i lekarza w dobie post-prawdy”, a także kon­cert muzy­ki fil­mowej w wyko­na­niu due­tu „Syme­tria”.

Wstęp wol­ny, obow­iązu­je jedynie wcześniejsza rejes­trac­ja na stron­ie: psn.pan.pl

  • Opublikowano: 28 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP