Aktualności

Konferencja prasowa nt. promocji akcji zachęcającej do studiowania w Łodzi


Urząd Mias­ta Łodzi zaprosił do współpra­cy trzy łódzkie uczel­nie przy orga­ni­za­cji even­tów zachę­ca­ją­cych do stiu­diowa­nia w Łodzi. Dzisi­aj odbyła się kon­fer­enc­ja pra­sowa mają­ca na celu pro­mocję akcji.

Na kon­fer­encji naszą Uczel­nię reprezen­tował prof. Janusz Piekars­ki — Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich, który opowiedzi­ał o zaję­ci­ach przy­go­towywanych dla młodzieży przez naszych stu­den­tów.

 

Akc­ja rozpocznie się 6 październi­ka i pole­gać ma na zachęce­niu do stu­diowa­nia w Łodzi poprzez prezen­tację ofer­ty Mias­ta i łódz­kich uczel­ni. W trak­cie każdego z 9 wyjazdów łódz­cy stu­den­ci zre­al­izu­ją dla uczniów wiz­y­towanych szkół warsz­taty, i prezen­tac­je, które w ciekawy sposób przy­bliżą zale­ty stu­diowa­nia w Łodzi, pas­je stu­den­tów real­i­zowane w kołach naukowych i orga­ni­za­c­jach stu­denc­kich, infor­ma­c­je o życiu i stu­diowa­niu, a także per­spek­ty­wy roz­wo­ju i zatrud­nienia w Łodzi.

Adresa­ta­mi real­i­zowanych dzi­ałań są uczniowie szkół pon­adg­im­naz­jal­nych, przys­zli maturzyś­ci, którzy sto­ją przed decyzją o wyborze miejs­ca stu­diowa­nia.

Liceal­iś­ci otrzy­ma­ją mate­ri­ały zachę­ca­jące do stu­diowa­nia w Łodzi, infor­ma­to­ry o ofer­cie eduka­cyjnej łódz­kich uczel­ni, a także gadże­ty pro­mo­cyjne mias­ta i uczel­ni.

  • Opublikowano: 27 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP