Aktualności

Konferencja prasowa w sprawie budowy II etapu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi uzyskał środ­ki z budże­tu państ­wa na finan­sowanie II eta­pu Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wraz z Aka­demickim Ośrod­kiem Onko­log­icznym.

Z tej okazji, 31 sty­cz­nia br., odbyła się kon­fer­enc­ja pra­sowa, w której udzi­ał wzięli prof. Radzisław Kordek – Rek­tor UM w Łodzi, Prof. Paweł Górs­ki – Pełnomoc­nik Rek­to­ra ds. Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego oraz dr Jacek Grabows­ki – Kan­clerz UM w Łodzi.

Dziś może­my już ofic­jal­nie potwierdz­ić, że pro­ces leg­is­la­cyjny został zakońc­zony i II etap Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego będzie real­i­zowany. To bard­zo dobra wiado­mość dla uczel­ni, ale przede wszys­tkim dla mieszkańców Łodzi i regionu, którzy dzię­ki rozbu­dowie CKD będą mieli lep­szy dostęp do świad­czeń zdrowot­nych i lekarzy spec­jal­istów – powiedzi­ał pod­czas kon­fer­encji pra­sowej Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek.

13 grud­nia 2017 r. Rada Min­istrów pod­jęła uch­wałę w spraw­ie ustanowienia pro­gra­mu wielo­let­niego pod nazwą „Dru­gi etap budowy Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi wraz z Aka­demickim Ośrod­kiem Onko­log­icznym”, który real­i­zowany będzie w lat­ach 2018–2023 przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi. Całkowi­ta wartość pro­jek­tu wynosi 474,5 mln zł, w tym nakłady z budże­tu państ­wa wynoszą 453,7 mln zł, a środ­ki własne przez­nac­zone na ten cel to 20,8 mln zł.

II etap budowy CKD obe­jmie:

 • Odd­zi­ał Onkologii Ogól­nej
 • Odd­zi­ał Chirurgii Onko­log­icznej
 • Odd­zi­ał Ginekologii Onko­log­icznej
 • Odd­zi­ał Urologii
 • Odd­zi­ał Medy­cyny Pali­aty­wnej
 • Odd­zi­ał Chemioter­apii (stacjonarny)
 • Odd­zi­ał Chemioter­apii (dzi­en­ny)
 • Ośrodek Radioter­apii (Zakład oraz Odd­zi­ał)
 • Odd­zi­ał Endokrynologii
 • Odd­zi­ał Geri­atryczny
 • Odd­zi­ał Neu­rologii
 • Odd­zi­ał Położniczy
 • Odd­zi­ał Neona­tologii
 • Cen­trum Koor­dynowanej Opie­ki Zdrowot­nej
 • Zakład Patologii
 • Blok oper­a­cyjny z salą wybudzeń
 • Porad­nie

Real­iza­c­ja II eta­pu inwest­y­cji to przede wszys­tkim:

 • znacz­na poprawa dostępu do świad­czeń zdrowot­nych dla mieszkańców regionu łódzkiego
 • ogranicze­nie migracji pac­jen­tów poza granice wojew­ództ­wa w poszuki­wa­niu niedostęp­nych wów­czas świad­czeń.
 • zapewnie­nie dostępu do najwyższych stan­dard­ów usług w zakre­sie onkologii, ginekologii i położnict­wa;
 • poprawa jakoś­ci świad­czeń dla starze­jącego się społeczeńst­wa — rozwój geri­atrii, neu­rologii, opie­ki pali­aty­wnej
 • wzrost licz­by lekarzy spec­jal­istów w zakre­sie: onkologii, neu­rologii, geri­atrii, ginekologii, położnict­wa, neona­tologii
 • kon­sol­i­dac­ja rozpros­zonych obiek­tów medy­cznych Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

fot. Elż­bi­eta Gen­dek

 • Opublikowano: 2 lutego 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP