Aktualności

Piotr Zelga zwycięzcą konkursu o Nagrodę Naukową podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Rak jelita grubego…”


W dni­ach 03–05 Mar­ca 2016 w Serocku odbyła się I Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja Naukowa “Rak jeli­ta grubego: Diag­nos­ty­ka i lecze­nie, stan­dardy — ter­aźniejs­zość i przyszłość” poświę­cona mul­ti­dyscy­pli­narne­mu lecze­niu raka jeli­ta grubego.

Kon­fer­enc­ja została zor­ga­ni­zowana przez Fun­dację Onkologii Doświad­czal­nej i Klin­icznej pod kierown­ictwem prof. C. Szczy­li­ka z Warsza­wy. Pod­czas kon­fer­encji odbyła się ses­ja konkur­sowa o Nagrodę Naukową. Piotr Zel­ga, dok­torant Studi­um Dok­toranck­iego UMED, prowadzą­cy bada­nia pod kierown­ictwem prof. Adama Dzikiego z Klini­ki Chirurgii Ogól­nej i Kolorek­tal­nej oraz prof. I. Majster­ka z Zakładu Bio­chemii, zaprezen­tował pracę “Badanie wpły­wu polimor­fizmów genów naprawy DNA sys­te­mu naprawy błęd­nie sparowanych zasad azo­towych na wys­tępowanie i lecze­nie raka jeli­ta grubego u pac­jen­tów w wojew­ództwie łódzkim.”

Komis­ja oraz pub­liczność wysoko oceniły rozległość prowad­zonych badań, jak i atrak­cyjną for­mę prezen­tacji pra­cy, nagradza­jąc pracę jako najlep­szą. Jako zwycięz­ca Konkur­su, Piotr Zel­ga poprowadzi wykład inau­gu­ra­cyjny pod­czas następ­nej kon­fer­encji poświę­conej rakowi jeli­ta grubego za 2 lata.

Grat­u­lu­je­my.

Dyplom

  • Opublikowano: 29 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP